Bio-LCA: Biodiversitetsindikatorer för livscykelanalyser inom skogs- och jordbruk

Människans utökade markanvändning med jord- och skogsbruk är globalt sett en av de största faktorerna till minskad biologisk mångfald. Denna exploatering har i sin tur också lett till ökade tillförsel av växthusgaser och minskad kolinlagring. Sveriges nollvision med att inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser 2050 innebär att samhället behöver övergå till att i stor utsträckning använda biobränslen och biobaserade material. Det kommer innebära stora framtida förändringar i markanvändning som kräver att vi också bedömer den förändrade miljöpåverkan som kan uppstå.

Livscykelanalys (LCA) är en metod som idag används för att bedöma miljöpåverkan för olika produkter och används av industri, beslutsfattare och även konsumenter. En stor utmaning för LCA är dock fortfarande hur man ska inkludera påverkan på biologisk mångfald. En orsak till svårigheterna att hitta en global lösning på detta är att biologisk mångfald är väldigt platsspecifikt. Vårt mål i projektet är därför att utveckla metoder för att mäta biologisk mångfald på ett effektivt sätt.

Biologisk mångfald kan låta som ett enkelt begrepp och brukar definieras som variation av gener, arter och livsmiljöer eller så kallade ekosystem. Men när det kommer till att man ska mäta hur mycket biologisk mångfald det finns och när man vill jämföra biologisk mångfald mellan olika platser så blir det svårare. Det finns så mycket att mäta och det ser så olika ut på olika platser i världen. En stor utmaning är därför att hitta metoder för att mäta eller indikera hur mycket biologisk mångfald som finns. I det här projektet är detta en del av utmaningen och vi vill med två fallstudier ta fram och testa indikatorer för biologisk mångfald för ett avgränsat landskap. Det två fallstudierna är i) ett avgränsat område i Västra Götaland, Valle/Nordbillingen och ii) ett skogsområde i Hörjel. Men utmaningen slutar inte där. Vi vill kunna använda måtten till mer än att mäta och jämföra. Vi vill kunna få in dessa mått i så kallade livscykelanalyser (LCA).

I en livscykelanalys tar man fram en helhetsbild av en produkts totala miljöpåverkan från odling eller utvinning över tillverkning och transport till avfallshantering. Sådana analyser används inom industrier och beslutsfattare. Livscykelanalyser börjar även användas av konsumenter för att kunna välja varor med låg miljöpåverkan. Det är alltså en väl utvecklad och använd metod. Men det finns fortfarande faktorer som man har svårt att få in i livscykelanalyserna och det är t ex hur produktens påverkan på biologisk mångfald ser ut. Det är här vår andra utmaning kommer in, att hitta metoder för att få med biologisk mångfald i livscykelanalyser.

Grönskande träd på äng

Projektledare

Anne-Marie Tillman, Professor, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Projektet i korthet

Projekttid:
2015-2018

Finansieras av:
FORMAS

Medverkande forskare

Ulrika Palme, Dr, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Tommy Lennartsson, Docent, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Christel Cederberg, Professor, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Sofia Berg, Dr, adjungerad lektor, Högskolan i Skövde

Emke de Werd, doktorand, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg