Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi

Forskning inom kognitiv neurovetenskap och filosofi vid Högskolan i Skövde som bedrivs inom forskningsgruppen "Consciousness and Cognitive neuroscience" fokuserar på medvetandet och dess neurala mekanismer.

Detta inkluderar studiet av förändrade medvetandetillstånd såsom t.ex. sömn, anestesi, drömmar och hypnos.  Även uppmärksamhet, visuell perception, luktsinne, empati, etik, subjektivt välbefinnande och kognition studeras. Forskningen fokuserar till stor del på de teoretiska och filosofiska problemställningar som rör det mänskliga medvetandet. 

"Forskningen fokuserar på medvetandet och dess neurologiska och biologiska mekanismer. Detta inkluderar bland annat studiet av sömn, drömmar och hypnos. Även filosofiska problem som rör medvetandet studeras och lyfts fram inom forskningsgruppen."

Forskningsområdet

Forskningsområdet som sådant är relativt nytt och integrerar psykologi, biologi och filosofi genom att beskriva olika centrala teman såsom perception, minne, språk, känslor och medvetande utifrån dess neurala korrelat i hjärnan. Inom kognitiv neurovetenskap bedrivs forskningen med andra ord för att utöka kunskapen och förståelsen angående hur människans olika förmågor och egenskaper avspeglas i form av aktivitet i hjärnan. Ökad kunskap inom området kan också bidra till individen i skapandet av ett hälsosamt och funktionellt liv.

Mål och Syfte

Syftet med forskningen i Skövde är att öka förståelsen för vad medvetandet egentligen är. Det pågår en debatt inom forskningsområdet angående medvetandets natur. Är det ett fenomen som går att reducera till något materiellt eller ligger det utanför objektiv förklaring, det vill säga att det är något icke-materiellt? För att komma närmre ett svar på frågeställningen, undersöks alternativa medvetandetillstånd såsom sömn, anestesi, drömmar och hypnos. Ökad kunskap om dessa tillstånds bakomliggande hjärnmekanismer kan leda till ökad förståelse för hur människans "normala" medvetande fungerar. En gåta som fortfarande är olöst och är rankad bland de viktigaste olösta problem i vetenskapen i dag.

Kognitiv neurovetenskap och filosofi

Kontakt

Medlemmar i forskningsgruppen

Professor
Antti Revonsuo

Biträdande professorer
Sakari Kallio (Forskningsgruppsledare)
Katja Valli

Docenter
Paavo Pylkkänen

Lektorer
Stefan Berglund
Oskar MacGregor

Doktorander
Monica Bergman
Kristoffer Ekman
Anders Milton
Björn Persson
Pilleriin Sikka