Publikationer och andra resultat

Forskarnas publikationer presenteras i mer detalj på varje forskares egen sida. För resultat i förhållande till olika projekt istället för enskilda forskare presenteras även resultat och artiklar under rubriken utvalda projekt i menyn. Vänligen se dessa sidor för ytterligare information. Här nedan följer ett urval av publikationer och andra intressanta resultat.

The Hypnotic State (Kallio, Hyönä, Revonsuo, Sikka, Nummenmaa, 2011)

Hypnos har länge varit ett kontroversiellt tema inom psykologi och neurologi. Den grundläggande karaktären av det hypnotiska fenomenet är fortfarande oklar och olika teoretiska ansatser är oense om huruvida eller inte hypnos kan innebära ett förändrat mentalt tillstånd. I den här artikeln presenteras en detaljerad fallstudie av en mycket hypnotiserbar individ som uppvisar förändringar i ögonrörelser under hypnotiskt tillstånd som ej går att imitera med egen vilja. Studiens data visar således på ett hypnotiskt tillstånd som är kvalitativt annorlunda från vårt normala medvetandetillstånd.
 
Läs artikeln om The Hypnotic State här.

Threat Simulation Theory (Valli & Revonsuo, 2009)

I den här artikeln presenteras en genomgång av de studier som utförts för att testa the Threat Simulation Theory (TST) genom användande av the Dream Threat Scale (DTS). Även annan relevant forskning i förhållande till TST granskas och summeras. Teorin (TST), som föreslår att drömmar angående hotfulla händelser har en biologisk funktion, får starkt stöd utifrån tidigare utförd forskning.

Läs artikeln om Threat Simulation Theory här.