Samarbetspartners

Här presenteras några av avdelningens samarbetspartners. Vissa samarbeten är interna i den mening att de sker ihop med andra instanser inom Högskolan medan andra samarbeten är externa då de inkluderar utomstående partners.

Forskningsmiljö systembiologi (Högskolan i Skövde)

Systembiologi är ett tvärvetenskapligt ämne där man integrerar information
från olika detaljnivåer, för att på så sätt försöka förstå hur biologiska system fungerar. Man utvecklar och tillämpar metoder inom bioinformatik och matematisk modellering vid studier av komplexa biologiska system inom molekylärbiologi, teoretisk ekologi och biomedicin.

Vid Högskola i Skövdes forskningsmiljö inom systembiologi är den övergripande visionen att etablera sig som en nationellt ledande och internationellt respekterad forsknings- och forskarutbildningsmiljö inom systembiologiområdet. Centrumet ska utgöra en plats som attraherar nya forskare och forskarstuderande såväl som etablerade forskare och forskning som bedrivs ska inkludera hela kedjan från grundforskning till tillämpad forskning i nära samarbete med näringslivet och med en hög grad av både nationell och internationell externfinansiering.

Forskningscentrum i systembiologi 

Åbo Universitet

Flera av forskarna inom gruppen kognitiv neurovetenskap och filosofi vid Högskolan i Skövde har ett nära samarbete med Åbo Universitet i Finland. Vid Åbo Universitet bedrivs bland annat forskning kring alternativa medvetandetillstånd såsom sömn och drömmar vid Centre for Cognitive Neuroscience. Metoder som används är EEG, fMRI och PET. En stor del av studierna som gruppen genomför vid Åbo Universitet innebär att forskningsdeltagarna sover över i ett så kallat "Dream Lab" samtidigt som hjärnaktivitet registreras och sedermera analyseras i relation till introspektiva rapporter.