Vision för Forskningscentrum i systembiologi

Vår övergripande vision är att systembiologi vid Högskolan i Skövde ska bli en nationellt ledande och internationellt respekterad forsknings- och forskarutbildningsmiljö inom systembiologiområdet.

Vi vill:

  • Utgöra en plats som attraherar nya forskare och forskarstuderande såväl som etablerade forskare.
  • Bedriva forskning som inkluderar hela kedjan från grundforskning till tillämpad forskning i nära samarbete med näringslivet och med en hög grad av både nationell och internationell externfinansiering.
  • Utveckla det systembiologiska konceptet och applicera det på nya tillämpningsområden

Mål och strategier:

Systembiologi vid Högskolan i Skövde ska bli en nationellt ledande och
internationellt respekterad forsknings- och forskarutbildningsmiljö inom
systembiologiområdet genom att:

  • Etablera nya nationella och internationella samarbeten
  • Utöka internationell publicering
  • Anordna och delta i vetenskapliga konferenser
  • Arbeta aktivt inom miljön både med gemensamma ansökningar av forskningsmedel och mer specifika ansökningar
  • Utveckla samverkan med avnämare genom att:
  • Möjliggöra kommersialisering och nyttogörande av forskningsresultat genom en ständigt pågående dialog 
  • Koppla forskningssatsningar till regional utveckling

Vision

Kontakt