Human stamcellsbaserad in vitro modell av blod-hjärnbarriären

Läkemedelsindustrin har ett omedelbart behov av in vitro-modeller med hög human relevans som kan användas för att modellera viktiga funktioner i olika organ.

Sådana modellsystem är användbara i många olika tillämpningar såsom exempelvis vid toxicitetstestning, läkemedelsutveckling och i studier av olika sjukdomar. Blod-hjärn-barriären har en viktig skyddande funktion av hjärnan i syfte att hindra skadliga molekyler att nå hjärnvävnaden och den är ofta påverkad i olika neurologiska sjukdomstillstånd.

På grund av dess barriärliknande funktion så utgör blod-hjärnbarriären ett problem vid distribution av läkemedel eftersom den även hindrar terapeutiska substanser att nå ut i hjärnvävnaden och förhindrar upptag av små molekyler i hjärnvävnaden, vilket kraftigt försvårar behandlingen av olika sjukdomstillstånd.

Detta fenomen är mycket svårt att studera och bättre modellsystem behövs för att öka förståelsen kring blod-hjärn-barriären och dess betydelse för exempelvis läkemedelsdistribution.

Projektet syftar till att utveckla en human in vitro modell av blod-hjärn-barriären baserad på celler från humana pluripotenta stamceller för att skapa hög human relevans. Läs mer om projektet på den engelska webbsidan.

Bild - stamcell 1

Bild - stamcell 2

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
In vitro system för modellering av blod-hjärn barriären med hjälp av humana iPSC-deriverade neuroner, astrocyter och endotelceller. 

Projektet syftar till att utveckla en human in vitro modell baserad på humana pluripotenta stamceller som kan modellera viktiga aspekter av blod-hjärn-barriären.

Projekttid:
2015-10-01 till 2018-09-30

Finansieras av:
Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling

Andra partners:
AstraZeneca, BioLamina, SciCross, 3Dtro

Medverkande forskare

Namn och titel på medverkande forskare vid Högskolan i Skövde

Jane Synnergren, docent
Louise Delsing, doktorand
Benjamin Ulfenborg, postdoc
Peter Sartipy, adj. professor

Namn och titel på medverkande forskare från näringslivet

Gabriella Brolén, PhD, AstraZeneca
Therese Kallur, PhD, BioLamina
Carl Zandén, PhD, 3Dtro
Pierre Dönnes, PhD, SciCross