Informationssystem

Forskningsgruppen Informationssystem fokuserar på frågor kring hur IT-system används och utvecklas för att förse organisationer med information. Gruppen vill bidra till teori och praktik i utvecklingen av organisationer och informationssystem. Både organisatoriska och tekniska aspekter inkluderas och målet är att uppnå informationssystem av hög kvalitet och vilka svarar upp mot sina användares behov.

Gruppens forskning är relaterat till våra två undervisningsprogram Business Intelligence och Systemvetenskap  och organiseras i huvudsak i följande områden:

  • E-tjänster: identifiering, utveckling, användning och förfining av e-tjänster för användning i både privata och offentliga organisationer. En användares perspektiv appliceras, till exempel rörande hur användarna av e-tjänster kan inkluderas i utvecklingsprocessen.

  • Verksamhetsmodellering: fokuserar på verksamhetsmodelleringens praktik, med fokus på effekt i olika kontexter (som affärsutveckling och kravhantering i systemutveckling, planering och utförande av modellering och kompetens hos modelleringspraktiker).

  • E-hälsa: ett processorienterat synsätt med patienten i fokus ger forskning som syftar till att stötta såväl sjukvårdspersonal som patienter, t.ex. i tillgång till journaler, delning av journaler mellan olika vårdgivare, och hur IT kan användas för att stötta processerna i sjukvården.

  • Informationssäkerhet: fokuserar på administrativ informationssäkerhet och tillit på olika nivåer (teknik, person/process och organisation). Angreppssättet är processorienterat och forskningen har på ett framgångsrikt sätt kombinerats med e-hälsa.

  • Beslutsstödsystem och business intelligence: fokuserar på användningen av business intelligence på både strategisk och operativ nivå. Nuvarande projekt utforskar mognadsmodeller inom business intelligence och användningen av business intelligence inom big data.

Informationssystem

Informationssystem gruppbild stor