INNOSERVE - INNOvative digital SERVicEs

INNOSERVE är en direkt fortsättning på FRAME-projektet och startade officiellt 2016. INNOSERVE har som mål att utforma en metod för design av innovativa digitala tjänster med både ett kund- och ett leverantörsperspektiv. Arbetet grundar sig på teorier som service design, digital innovation och digitala tjänster.

De huvudsakliga forskningsfrågorna i FRAME är:

  1. Integrera teorier för att fastställa grundläggande krav på en utvecklingsmetod och utforma designprinciper. 
  2. Testa designprinciper i både privat och offentlig sektor.
  3. Förfina resultatet och komplettera metoden med hjälptext för att underlätta användning.

Hittills uppnådda resultat

Arbetet med att studera forskningsfrågorna i INNOSERVE har hittills resulterat i följande praktik- och forskningsbidrag:

  • En mindre studie om designprinciper med såväl näringsliv som offentlig sektor gällande innovativ tjänsteutveckling och designprinciper.
  • Samförfattande av två artiklar, en skickad till en journal och som avvaktar reviewresultat, samt en som presenterats på en workshop och som nu kommer att korrigeras och skickas in för publicering i annat fora.
  • Pågående arbete kring vidareutveckling av metoden i termer av en business model canvas där designprinciperna är centrala och där olika kontexter är utgångspunkter.
  • Generell analys av hur teorifälten open innovation, service design och service dominant logic kan kombineras inom tjänstedesign.
  • Studie av hur näringsliv, offentlig sektor och akademi kan samverka för att öka digitalt innanförskap genom att tänka mer innovativt kring design och hantering av e-tjänster

Ny rapport

Arbetet med digitalt innanförskap har hittills resulterat i en rapport. Den kan snart laddas ner här.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
INNOSERVE (INNOvative digital SERVicEs)

Projekttid:
1 januari 2016 – 30 juni 2018

Finansieras av:
TiKT – Västra Götalandsregionen

Medverkande forskare

Eva Söderström, biträdande professor

Jesper Holgersson, lektor

Jeremy Rose, professor