KLISTER

Sveriges kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster och kommunernas informationsförsörjning är därför en kritisk del i samhällets informationssäkerhet. För att kunna säkerställa en tillräcklig nivå av informationssäkerheten i en kommuns olika förvaltningar och bolag är det av stor betydelse att informationssäkerhetsarbetet bedrivs metodiskt och långsiktigt. Flera utredningar visar dock på brister i hur kommuner arbetar strukturerat med informationssäkerhet i sin verksamhet.

KLISTER är ett forskningsprojekt och syftar till att:

  • utforma ett anpassat metod- och förenklat it-stöd för att kartlägga gapet mellan rådande nivå på informationssäkerhetsarbetet och en given norm utifrån den internationella standarden ISO/IEC 27002:2014, s k gap-analys.
  • kartlägga 15 kommuner i Västra Götaland avseende nivå på informationssäkerhetsarbetet med hjälp en gap-analys enligt ovan.
  • skapa medvetenhet kring informationssäkerhetsarbetet för att hålla det aktuellt och kontinuerligt levande i kommunernas verksamhet.
  • ge kommuner förutsättningar för att kunna skapa ett fullvärdigt systematiskt och långsiktigt arbete med ledningssystem för informationssäkerhet anpassat utifrån kommunal verksamhet.

Projektet förväntas uppnå följande effekter:

  • kommunerna i Västra Götaland ska på ledningsnivå ha informationssäkerhet på agendan på ett systematiskt sätt.
  • kommunerna i Västra Götaland påskyndar och ökar arbetet med informationssäkerhet.
  • kommunerna i Västra Götaland får ökad kunskap om nuvarande skydd av information är infört i tillräcklig omfattning i den egna verksamheten.
  • kommunerna i Västra Götaland får en ökad uppfattning om kvalitén på informationssäkerhetsarbetet som bedrivs.
  • kommunerna i Västra Götaland får en fördjupad information om dess styrkor och svagheter i skyddet av information.

Länk till projektsidan

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
KLISTER

Projekttid:
April - december 2015

Finansieras av:
VästKom samt 15 kommuner i Västra Götaland

Medverkande forskare 

Rose-Mharie Åhlfeldt, Dr

Eva Söderström, Bitr prof

Marcus Nohlberg, Dr

Christian Lennerholt, Msc

Joeri van Laeri, Dr