Samhälle och kultur

I detta kluster studerar vi relationer mellan teknik och kultur på alla nivåer, från frågan om det humanistiska och/eller posthumanistiska subjektet i den digitala tidsåldern, till teknikens plats och funktion i teorier om historiens utveckling.

Forskningen inom detta kluster behandlar teknikens sociala konsekvenser, men även de sätt på vilka sociala och kulturella kontexter ger upphov till nya konstruktioner, inte bara i den meningen att designers och ingenjörer är sociala varelser, utan också genom bredare sociala och kulturella processer som villkor för vad vi kan förvänta oss av (och hoppas på från) tekniken. Gruppens teoretiska räckvidd spänner över områden från retorik och Rousseau, till posthumanism och postdigital teori. Den pågående forskningen undersöker en rad olika teknologiska tillämpningar, från kuriosakabinett och cyklar till 3D-skrivare och »augmented realities». Vår forskning förenar kritiskt tänkande med vetenskaplig analys, och projekten undersöker bland annat hur digital teknik kan användas i särskilda sociala sammanhang, till exempel inom rättssystemet eller i tillgängliggörande av offentliga miljöer med hänsyn tagen till genus och olika funktionsnedsättningar. Vi utvecklar också metoder för att beskriva såväl historiska som samtida relationer och förskjutningar inom koncept och dikotomier som »natur och kultur» och »det mänskliga och det icke-mänskliga».