Ta tillvara på ungas spelintresse

Förstudien Spel som etableringsverktyg avslutades den 31 oktober 2017 och sedan dess har det arbetats med en ny ESF-ansökan där syftet är att testa, utvärdera och vidareutveckla de metodförslag som togs fram under förstudieprojektet.

I början av januari 2018 skickades en ny projektansökan in till ESF med titeln: Projekt Studio Ludum och i slutet av mars kom beskedet att projektet blivit beviljad medel.

Projekt Studio Ludum startar under augusti 2018 och skall pågå under tre år. Läs om projektet: www.his.se/studio-ludum  

Följande samverkansparter ingår i projektet:

  • Gullspång kommun
  • Götene kommun
  • Hjo kommun
  • Högskolan i Skövde (projektägare)
  • Skaraborgs kommunalförbund
  • Skövde kommun
  • Töreboda kommun

________________________________

Ta del av förstudiens slutrapporten och/eller en sammanfattning kring förstudiens arbete och resultat via: Förstudiens slutrapport

EU-flagga

  
Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.
 

Spel som etabliringsverktyg

Kontakt

Mediearkiv

Ta del av artiklar och medieinslag som rör förstudien.

_______________________

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: 
Spel som etableringsverktyg

Kort om projektet: 
Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna att använda ungas intresse för spel, spelteknik och spelkultur för att stimulera till fortsatta studier och yrkesval. Målet för förstudien är att skapa en plan för ett genomförandeprojekt som redovisas i en slutrapport tillsammans med övriga erfarenheter.

Projekttid: 
1 februari 2017 – 31 oktober 2017

Finansieras av
Europeiska socialfonden

Medverkande forskare:

Anna-Sofia Alklind Taylor, lektor i datavetenskap
Björn Berg Marklund, lektor i informationsteknologi
Christian Nyman Gomez, forskningsassistent
Jimmy Andersson, forskningsassistent
Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande (projektledare)
Per Backlund, bitr. professor i datavetenskap

_______________________

Forskning inom Serious Games-området

InGaMe Lab