MDI för distribuerat beslutsfattande

Projektet inriktas på distribuerat beslutsstöd med fokus på avancerad förbandssamverkan för bemannade stridsflygplan.

Områden som kommer att studeras är:

  • Människa-datorinteraktion (MDI): Hur ska distribuerat beslutsstöd presenteras och interageras med för användande av stridspiloter inom förband? Hur ska presentation delas inom förband, givet begränsningar i presentation och kommunikation, för bästa effekt på situationsuppfattning? Specifikt, hur ska osäkerhetsinformation bäst presenteras/kommuniceras för distribuerat beslutsfattande på förbandsnivå?
  • Situationsanalys/taktiskt stöd på förbandsnivå: Hur ska hot i omvärlden analyseras baserat på närhet, kinematik, avsikt, identitet och verkansförmåga etc? Hur ska sensoranvändning/fördelning ske inom förband, givet sensorbegränsningar, för bästa situationsuppfattning? Hur ska fördelningen av information ske inom förbandet, givet begränsad kommunikation, för optimal situationsanalys i varje plattform?

Övergripande målsättningar för projektet är:

  • Definiera och verifiera utformningsriktlinjer för HMI för distribuerade beslutsstöd.
  • Utveckling av algoritmer och metoder för avancerade taktiska beslutsstöd.
  • Utveckling och utvärdering av metoder och tekniker för presentation av och interaktion med osäkerhetsinformation kopplad till team-baserad situationsanalys.
  • Kunskapsöverföring industri–akademi genom utnyttjande av industridoktorander.
  • Utvärderingar i nära samverkan med flygförare.

Verket för innovationssystem (VINNOVA) finansierar projektet med 7,3 mnkr över fyra år inom det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP) (forskningsanslag NFFP6-2013-01201). Aeronautics (Saab AB) medfinansierar projektet med samma belopp och Högskolan i Skövde bidrar med ytterligare 1 mnkr, vilket ger en total projektbudget om 15,5 mnkr under 2013–2017.

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
MDI för distribuerat beslutsfattande

Projekttid:
2013–2017 (2013-06-01–2017-06-30)

Finansieras av:
Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Andra partners:
Aeronautics, Saab AB

Medverkande forskare

Anders Dahlbom, lektor i datalogi

Tina Erlandsson, adjungerad lektor i informationsteknologi (HS/Aeronautics, Saab AB)

Göran Falkman, biträdande professor i datavetenskap

Tove Helldin, lektor i datavetenskap

Maria Riveiro, lektor i datalogi

Jens Alfredson, projektkoordinator (Aeronautics, Saab AB)

Johan Holmberg, (Aeronautics, Saab AB)

Per-Johan Nordlund, (Aeronautics, Saab AB)

Ulrika Ohlander, industridoktorand i informationsteknologi (HS/Aeronautics, Saab AB)

Läs mer

Om projektet