Infofusion Fusarium

Projektet syftar till att studera hur ett gårdsbaserat beslutsstöd för att bedöma risken för Fusariumangrepp och förhöjda deoxynivalenol (DON)-halter i spannmål ska utformas för att kunna användas av rådgivare och lantbrukare som utgångspunkt för ordinarie rådgivning där fältobservationer och praktiska hänsyn kompletterar beslutsstödet.

Projektet syftar till att utveckla ett gårdsbaserat beslutsstöd för att bedöma risken för Fusariumangrepp och förhöjda deoxynivalenol (DON)-halter i spannmål. Beslutsstödet är en webb-applikation med kartfunktion och hanterar både omvärldsdata, såsom väder samt gårds- och fältspecifika data, t.ex. förfrukt, sort, jordarter, satellitdata och historiska DON-data. Varje faktor i sig påverkar risken för angrepp i olika utsträckning men det är en kombination av och samverkan mellan flera olika faktorer som avgör om det blir angrepp eller förhöjning. Med ovanstående data som grund ska beslutstödet predicera risken för Fusariumangrepp och förhöjda DON-halter. För att detta ska vara möjligt måste de mycket komplexa sambanden mellan inverkande faktorer modelleras utifrån tidigare data och känd domänkunskap. En central aspekt är i vilken utsträckning hänsyn ska tas till de olika faktorerna. Det kan handla om att studera hur mycket bättre (eller säkrare) beslutsunderlaget blir om information om t.ex. såtid och textur från den egna gården tas med, jämfört med att enbart använda mer generell information som gäller för större områden. Då det handlar om många faktorer som potentiellt kan inverka på resultatet måste s.k. multivariata modeller användas, d.v.s. modeller med förmåga att hantera och hitta mönster och samband i stora mängder data. Det finns många olika typer av multivariata modeller, alla med sina specifika för- och nackdelar: hur de hanterar olika typer av data, inte minst kvantitativ resp. kvalitativa data, hur de hanterar osäkerhet i data, hur precisa de är i sina prediktioner, hur de hanterar tillkomsten av ny data/domänkunskap, hur lättförståeliga de är m.m. Projektet möter utmaningen genom att ta fram den modell, eller kombination av modeller, som är optimal för det tänkta beslutstödet.

Verktyget ska kunna användas av rådgivare och lantbrukare som utgångspunkt för ordinarie rådgivning, där t.ex. fältobservationer och praktiska hänsyn  kompletterar beslutsstödet, men även inom spannmålshandeln, där en mer generell version gällande för ett större geografiskt område är mer intressant. Det utvecklade verktyget ska även kunna utgöra en plattform för framtida liknande verktyg inom växtskyddsområdet.

Infofusion Fusarium är ett samarbete mellan Agroväst Livsmedel AB (koordinator), Dataväxt AB, Hushållningssällskapet Skaraborg, Lantmännen och Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet är finansierat genom Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014–2020, som delvis finansierias genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, under 2018–2020-06. Det totala bidraget är 2,4 mnkr varav 600 tkr tillfaller SAIL.

                         

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Infofusion Fusarium

Projekttid:
2018-01-01–2020-06-30

Finansieras av:
Europeiska jordbruksfonden genom Jordbruksverket

Andra partners:
Agroväst Livsmedel AB (koordinator), Dataväxt AB, Hushållningssällskapet Skaraborg, Lantmännen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Medverkande forskare

Göran Falkman, biträdande professor i datavetenskap

Maria Riveiro, biträdande professor i informationsteknologi (projektledare)

Niclas Ståhl, doktorand i informationsteknologi

Elio Ventocilla, doktorand i informationsteknologi