Swedish Metal

Att skapa nya värden för svensk metallindustri genom att använda och utveckla senaste tekniker för dataanalays, för att kunna hitta hittills okända samband mellan kända och okända processparametrar.

Om projektet

Inom många andra sektorer där liknande avancerad dataanalys redan används, såsom för internetbaserad försäljning och service, eller inom finansiell analys, har branschen genomgått omfattande förändringar, så att nästa nivå av konkurrenskraft kunnat skapas. Inom områden som har mycket komplexa uppgifter, som text och taltolkning, maskinbaserad översättning, bildtolkning, eller för självkörande fordon, har det redan skett stora förändringar tack vare avancerad datanalys och dataförståelse. Dessa genomgripande förbättringar har ännu inte setts inom tillverkningsindustrin. Inom metalltilllverkning finns många komplexa fysiska och kemiska processer där det finns fortsatt stora behov av att bättre förstå system och fenomen, men där det också finns en stor potential att kunna möta dessa behov.

Inom detta projekt använder och utvecklar vi maskininlärningstekniker avsedda för komplexa industriella tillverkningsprocesser, i konkreta case tillhandahållna av Sandvik Materials Technology och SSAB. För dessa processer är produktkvaliten inte helt förutsägbar utan beror på ett antal idag inte helt kända faktorer och beroenden. Förväntningarna är att bättre kunna hantera komplexiteten, samt att kunna erhålla helt nya förbättringar för både kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Vidare förväntar vi oss kunna utveckla ny kunskap för förbättrade analysalgoritmer avsedda för komplexa processer och komplexitetshantering och därmed kunna utveckla både dataanalys och maskininlärningsområdet.

Casebeskrivningar, Sandvik Materials Technology AB and SSAB EMEA AB

Finansiering

Finansieringen täcker ett treårigt projekt med en totalbudget på 5.77 MSEK, varaav 2.8 MSEK är stöd från KK-stiftelsen och 2.8 MSEK är in-kind finansiering av Sandvik Materials Technology and SSAB. Högskolan i Skövde bidrar med 0.163 MSEK i medfinansiering.University