Software Systems Research Group (SSRG)

Forskningsgruppens mål är att vidareutveckla teori och praktik för användning och utveckling av programvarusystem. Sedan mitten av 2000-talet har gruppens verksamhet fokuserat på öppna system och då specifikt inriktat på Open Source (öppen källkod) och öppna standarder. Forskningen bedrivs utifrån ett sociotekniskt perspektiv och omfattar metoder, modeller och verktyg för alla faser av ett programvarusystems livscykel. Verksamheten inom SSRG syftar till att:

  • främja innovativ, industrirelevant socioteknisk forskning inom området programvarusystem,

  • samverka med företag och offentliga organisationer för att förbättra praktiken avseende användning och utveckling av programvarusystem,

  • kompetensutveckla nästa generations forskare och praktiker inom avancerade programvaruteknologier. 

Gruppens forskning inriktas för närvarande mot: fenomenet Open Source, öppna och distribuerade utvecklingsprocesser, artefakter som nyttjas i utveckling av programvarusystem, öppna arkitekturer och öppna standarder. Gruppen har en pågående samverkan och publicerar regelbundet resultat med flera internationellt ledande forskargrupper inom programvaruutveckling, Open Source och öppna standarder. Dessutom finns gruppen representerad i viktiga organisationer för programvaruutveckling och Open Source, däribland Eclipse Foundation (www.eclipse.org) och som inbjuden akademisk partner i den industriella arbetsgruppen PolarSys (www.polarsys.org). Vidare är en av dess medlemmar också grundare av den akademiska ämnesgruppen ”Open Source Software” som etablerats inom IFIP (Information Federation for Information Processing) som arbetsgruppen IFIP WG 2.13. SSRG har en väl utvecklad samverkan med svenska och europeiska organisationer inom området Open Source och öppna standarder. En av dess medlemmar är också rådgivare till regeringen inom IT‐standardiseringsrådet (ett organ etablerat inom E‐delegationen), fellow i tankesmedjan Open Forum Academy, representant (OSI Affiliate) för Open Source Sweden i Open Source Initiative (www.opensource.org), samt grundare och ordförande för Open Source Sweden, en svensk industriförening bestående av specialiserade Open Source‐företag.

För mer information, se gruppens engelska webbplats.

SSRG

SSRG gruppbild

Kontakt

Forskningsgruppens medlemmar

Forskare
Björn Lundell (koordinator)
Henrik Gustavsson
Jonas Gamalielsson
Thomas Fischer
Simon Butler

Gästforskare
Andrew Katz
Gregorio Robles

Affilierade forskare
Anders Mattsson
Brian Lings

Tidigare medlemmar
Alexander Grahn
Erik Bergström
Fredrik Jakobsson
Victor Nagy