Forskning för förändring

Forskarna vid Högskolan i Skövde vill bidra till förändring. Därför präglas vår forskning av stark samverkan med det omgivande samhället. Den har också en tydlig koppling till den utbildning som bedrivs. Forskningen ska göra nytta regionalt, nationellt och internationellt. Andelen externfinansierad forskning är 63% (2016) och våra främsta bidragsgivare är KK-stiftelsen, EU, Västra Götalandsregionen och privata företag.

På Högskolan i Skövde har vi fem forskningsmiljöer, tre av dessa: systembiologi, informationsteknologi samt Virtual Engineering bildar basen för INFINIT. Högskolans samlande tema Digitalisering för hållbar utveckling ska, i den mån det är möjligt, integreras i specifika forskningsprojekt, inom varje forskningsmiljö. 

INFINIT

Forskningsmiljön INFINIT (INnovationsdriven Forskning i INdustrisamverkan med stöd av IT) är en långsiktig satsning från KK-stiftelsen på Högskolan i Skövdes utveckling mot en komplett forsknings- och utbildningsmiljö inom en avgränsad, ämnesmässig profilering. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet. Högskolan har genom INFINIT mycket goda förutsättningar att genom samproduktion med företag bidra till näringslivets konkurrenskraft och samtidigt utveckla lärosätets egen forskning och egna utbildningar.

Våra forskningsmiljöer

Forskningsnyheter vid Högskolan i Skövde

PUBLIKATIONER vid Högskolan i Skövde

Samverkan vid Högskolan i Skövde