Forskningsledarprogrammet

Forskningsledarprogrammet, med start hösten 2019, görs i samarbete mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Syfte, omfattning och antal deltagare

Programmet syftar till att stärka deltagarnas kompetens i forskningsledarskap genom att erbjuda kunskap om nationella, internationella och regionala förutsättningar för forskning. I utbildningen inkluderas allt från mål- och strategiarbete till forsknings-finansiering och forskningskommunikation, men framförallt forskningsledarskap. Genom en kombination av externa föreläsare, vetenskaplig litteratur och självständiga arbetsuppgifter stärks deltagarna i sina existerande eller framtida roll som forskningsledare.

Programmet med start hösten 2019 löper till våren 2020 och omfattar totalt fem workshops om två heldagar vardera, med mellanliggande arbetsuppgifter. Till programmet antas 12-15 deltagare; 4-5 från varje lärosäte.

Nominering, krav för deltagande och kriterier för urval

Varje institution har erbjudits att nominera vardera en deltagare till utbildningen. Nominering gjordes av prefekt i samråd med relevanta parter på institutionen. Vi har sett till verksamheternas behov som helhet samt jämlikhetsaspekten i val av deltagare. Nominerade deltagare ska uppfylla nedanstående krav.

Krav för deltagande

 • Tillsvidareanställning omfattande heltid vid Högskolan i Skövde.
 • Har eller är på väg att få docentkompetens.
 • Uttryckt stöd från prefekt, inklusive avsatt kompetensutvecklingstid.

Kriterier för urval (i fallande ordning)

 • att val av nominerad stärker verksamheten generellt och utvecklingen av forskningsmiljöarbete specifikt
 • att den nominerade redan har en etablerad ledarroll inom forskningsverksamheten eller har potential att utveckla en sådan
 • att den nominerade har visat intresse för en ledarroll inom forskning
 • den nominerades vetenskapliga meriter

Prel. Upplägg av programmet

Workshop 1: Ledarskap och att verka i en statlig myndighet
Preliminärt datum: 10-11 oktober 2019 i Göteborg

 • Introduktion till programmets innehåll, syfte och mål
 • Att leda människor och att leda en forskningsmiljö eller forskargrupp
 • Att verka i en statlig myndighet; etiska, juridiska och administrativa aspekter av ledarskapet

Workshop 2: Mål och utmaningar
Preliminärt datum: 20-21 november 2019 i Skövde

 • Min forskargrupps utmaningar kopplat till FNS hållbarhetsmål
 • Formulering av mål för mig och min forskargrupp
 • Vad har jag/vi att erbjuda som gör oss lämpliga att lösa utmaningar och nå målen?
 • Upphovsrätt, intellektuella tillgångar och avtalsrätt

Workshop 3: Strategi för att nå mål – Finansiering & Samverkan
Preliminärt datum: 5-6 februari 2020 i Trollhättan

 • Nationell utbildnings- och forskningspolitik med internationell utblick
 • Finansieringsstrategi i relation till forskargruppens mål. Koppling till olika finansiärer och vad de har att erbjuda och vilka krav de ställer
 • Lång- och kortsiktig strategi för samverkan. Vem skall jag samverka med? Vem borde jag samverka med och hur hittar jag dessa?

Workshop 4: Strategi för att nå mål – Nyttiggörande & Kommunikation
Preliminärt datum: 15-16 april 2020 i Borås

 • Strategi för nyttiggörande av forskningsresultat, inklusive tillgängliggörande av forskningsresultat för akademisk och icke-akademisk nytta
 • Att skapa en kommunikationsplan för projekt
 • Publiceringsstrategi och tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och forskningsdata

Workshop 5: Ledarskap (individuell återkoppling)
Preliminärt datum: 10-11 juni 2020 i Göteborg

 • Återkoppling på ditt ledarskap i relation till de mål och strategier som du utvecklat under kursen
 

Kontakt