Forskningssamarbete Borås - Skövde

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Första fasen som startade den 17 januari 2013 har mynnat ut i fyra forskningsgrupper som har tagit skilda angreppssätt för att stärka forskningen.

Forskningssamarbetet är koncentrerat till fyra teman:

Olika sätt att stärka forskningen

Forskargrupperna har skilda sätt att ta sig an samarbetet. Inom Design, textil och hållbar utveckling har gruppen utlyst fyra postdok-tjänster. Två med bas i Borås och två i Skövde. En tillsattes första januari av forskaren Anja Lund och övriga kommer att tillsättas under våren.

Inom Framtidens förtagande och nya affärsmodeller satsar forskarna istället på att bjuda in framstående gästforskare som inspiration.
– Vi har träffats många gånger och gästforskare är veden på brasan. De pushar igång våra forskare och ger mycket ringar på vattnet, säger Malin Sundström, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Inom Vård och välbefinnande har forskarna satt igång ett gemensamt program för äldre. Då en åldrande befolkning är en utmaning för hela västvärlden och ett angeläget forskningsområde. Gruppen har startat flera projekt men många etiska ansökningar som ska beviljas gör att startsträckan blir lång.
– Medan vi väntar på tillstånd har vi fördjupat oss i tidigare forskning så att bakgrunder och problemformuleringar ligger klara när det är dags att ge sig ut på fältet, säger Maria Nyström, professor i vårdvetenskap och forskningsledare.

Inom forskningstemat Informations- och kommunikationsteknik har forskarna dragit igång ett flertal projekt. Inom samtliga projekt är forskningsverksamheten påbörjad. Forskningen fokuseras främst på framtidens e-tjänster och projekten handlar om allt från e-tjänster för forskare till IT-stöd för självreflektion inom e-lärande. Gruppen kommer dessutom att ge ett antal seminarier.
– Vi har hittat möten mellan lärosätena. Det har varit jättekul, säger Stefan Cronholm, professor i informatik, vid Högskolan i Borås.

Bild Skövde/Borås

Fakta

Forskningssamarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås började efter att regeringen efterlyste ett utvidgat samarbete mellan landets mindre och medelstora lärosäten.

Syftet är att utveckla konkurrenskraftiga forskarmiljöer som bidrar till att forskningsresultat kommer till verklig nytta utanför den akademiska världen.

Från Högskolan i Borås är Vincent Nierstrasz forskningsledare för Design, textil och hållbar utveckling och Maria Nyström forskningsledare för temat Vård och välbefinnande.

Från Högskolan i Skövde är Göran Falkman forskningsledare för Informations- och kommunikationsteknik och Stefan Tengblad forskningsledare Framtidens företagande och nya affärsmodeller.