Från antagning till disputation

Informationen som lämnas här vänder sig till forskarstuderande antagna vid Högskolan i Skövde. Forskarstuderande som är antagna vid andra lärosäten ska beakta de regler för forskarutbildning som gäller där.

 

Behörighet och antagning

Behörighet och antagning

För att bli forskarstuderande krävs att du dels blir antagen till forskarutbildningen och dels har en anställning som finansierar studierna. Anställningen och antagningen sker parallellt.

På Högskolan i Skövde förekommer tre modeller för detta:

1. Anställning: Högskolan i Skövde, doktorandanställning eller adjunkt

      Antagning: Högskolan i Skövde

2. Anställning: Högskolan i Skövde, doktorandanställning eller adjunkt

      Antagning: Annat lärosäte

3. Anställning: Annan arbetsgivare (t.ex. industridoktorand)

      Antagning: Högskolan i Skövde

Informationsteknologi

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi krävs bland annat att du uppfyller förkunskapskraven som gäller för ämnet, har anställning vid Högskolan eller har finansiering genom lön från annan arbetsgivare och bedöms ha förmåga att klara utbildningen. Antagning till utbildningen på forskarnivå regleras i Högskolans antagningsordning (se länk under "Dokument").

För forskarutbildningsämnet informationsteknologi gäller följande behörighets- och förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

• Avlagd examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

• Slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden
eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.
• Godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper som motsvarar Engelska B/Engelska 6, klicka här.

Finansiering

Finansiering

Här kan du läsa om hur forskarutbildningen finansieras vid Högskolan i Skövde.

Anställning

Utbildning på forskarnivå vid Högskolan finansieras, som regel, genom en anställning som doktorand. Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Inom ramen för doktorandtjänst kan doktoranden delta i undervisning  och annan  institutionstjänstgöring upp till 20 % inom tjänsten. Lönen för forskarstuderande med doktorandanställning följer en lönestege, vilket innebär att det inte förekommer någon individuell förhandling. Mer information om lönestege för doktorander finns på medarbetarportalen (se länk under "Dokument"). Även adjunkter har möjlighet att delta i forskarutbildning inom ramen för sin kompetensutvecklingstid. Vid Högskolan i Skövde finns inga stipendier eller utbildningsbidrag att söka.

Företagsanställda doktorander

Forskarstuderande som är inskrivna vid Högskolan och med en anställning inom näringslivet eller offentlig sektor, får sina forskarstudier finansierade av arbetsgivaren. Dessa benämns också ibland som industridoktorander.

kampanilen på campus

Aktuella doktorandplatser

Alla tjänster utannonseras under lediga jobb på högskolans webb.

Dokument

Lönestege för doktorander

Kontakt

Studieplaner

Studieplaner

Forskarstudierna inom informationsteknologi planeras och följs upp med hjälp av en allmän studieplan och en individuell studieplan.

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen ger information om utbildningens mål, upplägg och innehåll, behörighet, urvalskriterier och examination.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är till för planering, strukturering och uppföljning av forskarstudierna och upprättas tillsammans av huvudhandledare och forskarstuderande. Den första individuella studieplanen upprättas första gången senast tre månader efter antagning till forskarutbildning och revideras därefter minst en gång om året. Forskarstuderande, handledargrupp och studierektor för utbildning på forskarnivå ska träffas minst en gång per år för uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete.

Studieplan

Handledning

Handledning

Här hittar du information om handledning av forskarstuderande vid Högskolan i Skövde

Utbildning på forskarnivå bedrivs under ledning av en huvudhandledare tillsammans med eventuell primärhandledare och en eller flera biträdande handledare. Handledarna bildar tillsammans en handledargrupp (advisory committee) som ska träffas regelbundet. Handledargruppens möten ska användas till uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete. Dessa möten dokumenteras genom en uppdatering av den individuella studieplanen.

Huvudhandledaren ska

 • ha det övergripande ansvaret för handledningen vad gäller planering och genomförande av avhandlingsprojektet,
 • ta initiativ till att tillsammans med den forskarstuderande upprätta den individuella studieplanen senast tre månader efter antagning,
 • tillsammans med den forskarstuderande ansvara för att den individuella och den allmänna studieplanen följs, både med avseende på kursinnehåll och avhandlingsarbete samt
 • till studieadministrationen inrapportera godkända prov och kurspoäng,
  studieaktivitet, försörjningstyp och avklarad andel inom utbildningen samt, i början av varje halvår under utbildningstiden inrapportera registrering av den forskarstuderande

En huvudhandledare kan även vara primärhandledare. Om en primärhandledare inte utses faller uppgifterna för denna roll på huvudhandledaren.

Primärhandledaren ska

 • stå för det praktiska genomförandet av huvuddelen av handledningen,
 • se till att regelbundna möten med handledargruppen genomförs och dokumenteras,
 • i de fall den forskarstuderande är knuten till en extern organisation eller företag, se till att regelbundna möten mellan handledare, forskarstuderande och mentor (motsvarande) genomförs och dokumenteras samt
 • följa upp handledningen tillsammans med den forskarstuderande.

En biträdande handledare ska

 • stötta den forskarstuderande i utbildningen, exempelvis genom expertis inom den forskarstuderandes ämnesområde eller genom kunskap om genomförande av empiriska undersökningar och experiment.

För mer information om handledning, ansvarsbeskrivningar och det praktiska kring handledning inom forskarstudier se Riktlinjer för handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå under "Dokument".

Utbildning för handledare

Högskolan i Skövde erbjuder kurser för handledare. Klicka här för information om anmälan samt tider för pågående kursomgång.

Handledning

Rapportering och registrering av kurspoäng

Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng

I Ladok (nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige) registreras uppgifter som rör forskarutbildningen. I samband med att doktoranden antas till forskarutbildningen görs en registrering i Ladok. Under utbildningens gång rapporteras betyg på genomförda kurser efter examinationstillfället på forskarnivå skall avklarade kurspoäng samt aktivitetsgrad och typ av försörjning inrapporteras halvårsvis.

Inrapportering av kursresultat

Obligatoriska kurser och valbara kurser lästa vid Högskolan i Skövde

Kurspoäng för obligatoriska samt valbara kurser lästa vid Högskolan, inrapporteras i Ladok direkt av kursens examinator. De obligatoriska kurser regleras i den allmänna studieplanen.

Individuella kurser

 1. Examinatorn utfärdar ett kursintyg 
  (Mall för intyg finns under "Dokument")
 2. Doktoranden fyller i blankett 4:5 (se länk under "Dokument"), bifogar kursintyget och ger till huvudhandledaren.
 3. Huvudhandledaren undertecknar blanketten och skickar den plus eventuell bilaga till Studierektor för forskarutbildning (se kontaktuppgifter under ”Kontakt”).
 4. Studierektor för forskarutbildning fattar beslut om ansökan ska beviljas och antal hp, eller om ansökan avslås.
 5. Studierektor skickar beslutet till Examina.
 6. Examenshandläggarna registrerar kursen i Ladok.

Tillgodoräknande

Även kurser utanför ordinarie kursutbud i forskarutbildningen eller kurser från andra utbildningar på avancerad eller forskarnivå får tillgodoräknas om de är relevanta och står med i den individuella studieplanen. Observera att kurser som är behörighetsgivande för forskarutbildningen kan inte tillgodoräknas.

Inrapportering av försörjningstyp och aktivitetsgrad

Studieaktivitet, försörjningstyp och avklarad andel inom utbildningen inrapporteras i slutet av varje halvår och i början av varje halvår ska den forskarstuderande registreras på utbildningen. Forskarutbildningskoordinatorn kontaktar handledaren med information om inrapportering. För mer information vänligen kontakta forskarutbildning@his.se.

Beställ registreringsintyg eller ladokutdrag

Registreringsintyg eller ladokutdrag beställer du genom att kontakta examenshandläggarna (se under "Kontakt"). Det går inte att beställa intyg eller utdrag från andra lärosäten. Du måste vända dig till respektive universitet/högskola och begära ut uppgifter separat.

 

Dokument

Blankett 4:5 Ansökan om registrering av poäng för forskarstuderande - individuell kurs eller tillgodoräknande av kurs (word)

Blanketten skickas till birgitta.lindstrom@his.se eller: 
Högskolan i Skövde, Birgitta Lindström, Box 408, 541 28 Skövde
(Internpost: Birgitta Lindström, Portalen)

Wordmall: Intyg för avklarad kurs på forskarnivå

Kontakt

Obligatoriska seminarier

Obligatoriska seminarier

Under utbildningen ska den forskarstuderande presentera sitt avhandlingsarbete vid tre obligatoriska seminarier. Dessa beskrivs nedan och vad som behöver göras innan, under och efter seminariet.

Forskningsförslag och planeringsseminarium

Efter ungefär en fjärdedel av utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en rapport över tänkt forskningsinriktning. Forskningsförslaget (research proposal) ska presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium.

1. Rapporten ska innehålla följande:

  • problemformulering
  • precisering av syfte och mål
  • bakgrund och forskningens betydelse
  • metod och forskningsplan
  • förväntade resultat

2. Diskussionsledare, som är en senior forskare utanför handledargruppen, ska vara utsedd.

3. Minst två veckor innan planerat seminarium ska forskningsförslaget, namn på diskussionsledare samt datum och tid för planeringseminariet skickas till följande funktionsmejl i form av en pdf-fil:

  • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
  • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
  • doktorand.informationsteknologi@his.se

4. Kommentarer och ställningstaganden ska dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

5. Efter avklarat seminarium

Huvudhandledare ansvarar för att doktoranden flyttas upp i lönestege.

Forskningsförslaget ska publiceras som en rapport i DiVA:

  • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
  • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
   https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
  • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande:Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet skickas till registrator för diarieföring.

Avhandlingsförslag och halvtidsseminarium

Efter ungefär halva utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en längre rapport över tänkt avhandling. Avhandlingsförslaget (thesis proposal) presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium. Seminariet hålls när doktorsavhandlingens struktur och väsentliga delar av dess innehåll är planerat och dokumenterat.

1. Rapporten ska innehålla:

  • hittills uppnådda forskningsresultat
  • publicerat material och planerade manus
  • utkast till avhandlingens inledande delar
  • påbörjad analys samt planering av återstående arbete

2. Diskussionsledare, som är en senior forskare utanför handledargruppen, ska vara utsedd.

3. Minst två veckor innan planerat seminarium ska avhandlingssförslaget, namn på diskussionsledare samt datum och tid för planeringseminariet skickas till följande funktionsmejl i form av en pdf-fil:

  • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
  • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
  • doktorand.informationsteknologi@his.se

4. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

5. Efter avklarat seminarium

Huvudhandledare ansvarar för att doktoranden flyttas upp i lönestege.

Avhandlingssförslaget ska publiceras som en rapport i DiVA:

  • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
  • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
   https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
  • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande:Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet skickas till registrator för diarieföring.

Avhandlingsmanuskript och slutseminarium

Senast tre månader innan planerad disputation eller licentiatseminarium ska en preliminär version av avhandlingen förhandsgranskas samt presenteras och diskuteras vid ett öppet slutseminarium.

1. Kontakta Högskolebiblioteket (isbn@his.se) för aktuella uppgifter om Högskolans avhandlingsserie som ska ingå i avhandlingsmallen (kappan).

2. En extern granskare, minst docent och ej verksam vid Högskolan i Skövde, ska vara utsedd.

3. Plageringsgranskning ska vara genomförd (ska göras innan förhandsgranskning).

4. Minst två veckor innan planerat seminarium skickas avhandlingsmanuskript (i form av en pdf), namn på extern granskare samt datum och tid för slutseminariet skickas till följande funktionsmejl:

  • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
  • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
  • doktorand.informationsteknologi@his.se

5. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen. Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet till registrator för diarieföring.

Dokument

Protokoll för obligatoriska seminarier

Formerna för de obligatoriska seminarierna samt förhandsgranskningen beskrivs i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå

Kontakt

Licentiatseminarium

Licentiatseminarium

En licentiatexamen om minst 120 högskolepoäng kan vara en självständig examen eller en etapp på vägen mot en doktorsexamen.

Anmälan om licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium. Anmälan om licentiatseminarium ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till fakultetsnämnden senast två månader före preliminärt datum för licentiatseminariet.

Föreskrifter för examination, anmälningsblanketten, checklistan inför licentiatseminariet och ansökan om examensbevis kan laddas ner under "Dokument".

Spikning och publikation i DiVA

Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid licentiatseminariet.

Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före licentiatseminariet. Forskningshandläggaren vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan. Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För detaljerad information hänvisas till Anvisningar om framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar (se länk i högerspalt) och Högskolebiblioteket (se länk i högerspalt).

Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en licentiat- eller doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före licentiatseminariet kan forskarstuderande spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre, hammare och spikexemplaret kan hämtas på biblioteket. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter licentiatseminariet, varefter forskarstuderanden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskningshandläggaren (se kontaktuppgifter i högerspalt).

https://flic.kr/p/2zZxog

Disputation

Disputation

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, den högsta examensgrad som finns i Sverige, och omfattar fyra år heltidsstudier eller motsvarande 240 högskolepoäng.

Anmälan om disputation

För doktorsexamen krävs en godkänd vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng. Doktorsavhandlingen ska ha försvaras muntligen vid en offentlig disputation.

Anmälan om disputation ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till fakultetsnämnden senast två månader före preliminärt datum för disputation.
Föreskrifter för examination, anmälningsblanketten, checklistan inför disputation och ansökan om examensbevis kan laddas ner under "Dokument".

Spikning och publikation i DiVA

Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen.

Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före disputationen. Forskningshandläggaren vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan. Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För detaljerad information hänvisas till Anvisningar om framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar (se länk i högerspalt) och Högskolebiblioteket (se länk i Högerspalt).

Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före disputationen kan forskarstuderande spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre, hammare och spikexemplaret kan hämtas på biblioteket. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter licentiatseminariet eller disputationen, varefter forskarstuderanden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskningshandläggaren (se kontaktuppgifter i högerspalt).

Lagerkrans