Behörighet och antagning

För att bli forskarstuderande krävs att du dels blir antagen till forskarutbildningen och dels har en anställning som finansierar studierna. Anställningen och antagningen sker parallellt.

På Högskolan i Skövde förekommer tre modeller för detta:

1. Anställning: Högskolan i Skövde, doktorandanställning eller adjunkt

      Antagning: Högskolan i Skövde

2. Anställning: Högskolan i Skövde, doktorandanställning eller adjunkt

      Antagning: Annat lärosäte

3. Anställning: Annan arbetsgivare (t.ex. industridoktorand)

      Antagning: Högskolan i Skövde

Informationsteknologi

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi krävs bland annat att du uppfyller förkunskapskraven som gäller för ämnet, har anställning vid Högskolan eller har finansiering genom lön från annan arbetsgivare och bedöms ha förmåga att klara utbildningen. Antagning till utbildningen på forskarnivå regleras i Högskolans antagningsordning (se länk under "Dokument").

För forskarutbildningsämnet informationsteknologi gäller följande behörighets- och förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

• Avlagd examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

• Slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden
eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.
• Godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper som motsvarar Engelska B/Engelska 6, klicka här.