Disputation

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, den högsta examensgrad som finns i Sverige, och omfattar fyra år heltidsstudier eller motsvarande 240 högskolepoäng.

Anmälan om disputation

För doktorsexamen krävs en godkänd vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng. Doktorsavhandlingen ska ha försvaras muntligen vid en offentlig disputation.

Anmälan om disputation ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till fakultetsnämnden senast två månader före preliminärt datum för disputation.
Föreskrifter för examination, anmälningsblanketten, checklistan inför disputation och ansökan om examensbevis kan laddas ner under "Dokument".

Spikning och publikation i DiVA

Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen.

Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före disputationen. Forskningshandläggaren vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan. Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För detaljerad information hänvisas till Anvisningar om framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar (se länk i högerspalt) och Högskolebiblioteket (se länk i Högerspalt).

Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före disputationen kan forskarstuderande spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre, hammare och spikexemplaret kan hämtas på biblioteket. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter licentiatseminariet eller disputationen, varefter forskarstuderanden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskningshandläggaren (se kontaktuppgifter i högerspalt).

Lagerkrans