Obligatoriska seminarier

Under utbildningen ska den forskarstuderande presentera sitt avhandlingsarbete vid tre obligatoriska seminarier. Dessa beskrivs nedan och vad som behöver göras innan, under och efter seminariet.

Forskningsförslag och planeringsseminarium

Efter ungefär en fjärdedel av utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en rapport över tänkt forskningsinriktning. Forskningsförslaget (research proposal) ska presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium.

1. Rapporten ska innehålla följande:

  • problemformulering
  • precisering av syfte och mål
  • bakgrund och forskningens betydelse
  • metod och forskningsplan
  • förväntade resultat

2. Diskussionsledare, som är en senior forskare utanför handledargruppen, ska vara utsedd.

3. Minst två veckor innan planerat seminarium ska forskningsförslaget, namn på diskussionsledare samt datum och tid för planeringseminariet skickas till följande funktionsmejl i form av en pdf-fil:

  • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
  • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
  • doktorand.informationsteknologi@his.se

4. Kommentarer och ställningstaganden ska dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

5. Efter avklarat seminarium

Huvudhandledare ansvarar för att doktoranden flyttas upp i lönestege.

Forskningsförslaget ska publiceras som en rapport i DiVA:

  • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
  • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
   https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
  • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande:Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet skickas till registrator för diarieföring.

Avhandlingsförslag och halvtidsseminarium

Efter ungefär halva utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en längre rapport över tänkt avhandling. Avhandlingsförslaget (thesis proposal) presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium. Seminariet hålls när doktorsavhandlingens struktur och väsentliga delar av dess innehåll är planerat och dokumenterat.

1. Rapporten ska innehålla:

  • hittills uppnådda forskningsresultat
  • publicerat material och planerade manus
  • utkast till avhandlingens inledande delar
  • påbörjad analys samt planering av återstående arbete

2. Diskussionsledare, som är en senior forskare utanför handledargruppen, ska vara utsedd.

3. Minst två veckor innan planerat seminarium ska avhandlingssförslaget, namn på diskussionsledare samt datum och tid för planeringseminariet skickas till följande funktionsmejl i form av en pdf-fil:

  • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
  • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
  • doktorand.informationsteknologi@his.se

4. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

5. Efter avklarat seminarium

Huvudhandledare ansvarar för att doktoranden flyttas upp i lönestege.

Avhandlingssförslaget ska publiceras som en rapport i DiVA:

  • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
  • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
   https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
  • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande:Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet skickas till registrator för diarieföring.

Avhandlingsmanuskript och slutseminarium

Senast tre månader innan planerad disputation eller licentiatseminarium ska en preliminär version av avhandlingen förhandsgranskas samt presenteras och diskuteras vid ett öppet slutseminarium.

1. Kontakta Högskolebiblioteket (isbn@his.se) för aktuella uppgifter om Högskolans avhandlingsserie som ska ingå i avhandlingsmallen (kappan).

2. En extern granskare, minst docent och ej verksam vid Högskolan i Skövde, ska vara utsedd.

3. Plageringsgranskning ska vara genomförd (ska göras innan förhandsgranskning).

4. Minst två veckor innan planerat seminarium skickas avhandlingsmanuskript (i form av en pdf), namn på extern granskare samt datum och tid för slutseminariet skickas till följande funktionsmejl:

  • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
  • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
  • doktorand.informationsteknologi@his.se

5. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen. Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet till registrator för diarieföring.

Dokument

Protokoll för obligatoriska seminarier

Formerna för de obligatoriska seminarierna samt förhandsgranskningen beskrivs i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå

Kontakt