Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi

Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för informationsteknologi (IIT) och institutionen för ingenjörsvetenskap (ING). De områden som utbildningskommittén ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, inrättande och samordning av kurser på forskarnivå samt utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen. I uppdraget ingår även att på en övergripande nivå kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla forskarutbildningen. Kommittén ska även samverka med forskarskolor vid högskolan med anknytning till utbildningen. Utbildningskommittén leds av ämnesföreträdaren (ordförande) och studierektor (vice ordförande), båda för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi.

Följande ledamöter ingår i utbildningskommittén:

Adjungerade företrädare för forskarskolor med anknytning till Högskolans forskarutbildning: