Disputation – Bringing together Lean, Simulation and Optimization

Externwebb kalender,Disputationer

Tid: 2019-08-16 09:30 - 12:30
Plats: Insikten, Portalen, Högskolan i Skövde

Ainhoa Goienetxea försvarar sin avhandling ”Bringing together Lean, Simulation and Optimization – Defining a framework to support decision-making in system design and improvement”.

Abstract

De snabba förändringarna på marknaden såsom globalisering, ökat krav på personliga produkter och tjänster från kunderna, kortare produktlivscykler, tekniska framsteg med exponentiell tillväxt samt demografiska förändringar medför ökat krav på att organisationer effektivt förbättrar och utformar sina system. Detta är det nuvarande paradigmet som karaktäriserar industri- och tjänstesektorerna. Det är ett scenario som utgör en stor utmaning för beslutsfattare, vilka kommer att behöva ta beslut i än mer komplexa system där det blir svårare att utforma och förbättra system med bibehållen kvalitet.

Lean är en allmänt tillämpad produktionsfilosofi med kraftfulla principer, med metoder och verktyg som är statiska till sin natur vilka har begränsningar när det gäller utformning och förbättring av komplexa och dynamiska system. En del författare har föreslagit den kombinerade användningen av simulering med Lean för att övervinna dessa begränsningar. Dessutom erbjuder simulering kombinerat med optimering och postoptimeringsverktyg genererandet av kunskap om optimala eller nästan optimala systemkonfigurationer.

Även om både Lean-principer med dess metoder och verktyg och simulering syftar till att stödja organisationer vid utformning och förbättring av sina system tar litteraturen upp få fördelar med ett kombinerat tillvägagångssätt. Flera studier fokuserar endast på hur specifika verktyg inom Lean kan kombineras med simulering men behandlar inte hur Lean som filosofi kan stödja simuleringsprocessen.

Syftet med denna forskning är att ta itu med denna kunskapslucka genom att analysera fördelar med kombinationen Lean, simulering och optimering, samt beskriva hur dess svagheter var för sig kan överbryggas när de kombineras. Resultatet presenteras i ett ramverk med beskrivning av dess genomförande, vilket syftar till att generera ett bättre beslutsstöd vid utformning och förbättring av komplexa och dynamiska system. Ramverket innefattar ett konceptuellt ramverk som förklarar relationerna mellan Lean-filosofin, dess metoder och verktyg, med simulering och optimering; olika ändamål för kombinationen beskrivs, samt genomgång av steg för steg processer ges för att uppnå dessa ändamål; identifiering av de roller som är inblandade i varje process beskrivs; en mognadsmodell presenteras som ger riktlinjer för hur man implementerar ramverket; befintliga hinder för genomförandet och etiska överväganden att ta hänsyn till lyfts också fram. Slutligen har en industriell handbok skrivits som förklarar hur man ska implementera ramverket.

Forskningen har genomförts i tre faser, bland annat en behovsanalys utifrån litteraturen och verkliga projekt, definitionen av ramverket, och avslutningsvis utvärderas det genom verkliga projekt och med ämnesexperter. Huvudbidraget för denna forskning är reflektionen över det extra utbytet med kombinationen Lean, simulering och optimering med dess fördelar, vilket bygger på det framtagna ramverket och dess utvärdering. Där ramverket har för avsikt att stödja beslutsfattare att fatta kvalitetsbeslut vid utformning och identifiering av förbättringar i sina system även i komplexa scenarier.

Handledare

Amos Ng, professor, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde
Matías Urenda Moris, universitetslektor, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Opponent

Stewart Robinson, 
Dean School of Business and Economics, Professor of Management Science, Loughborough University, UK

Examinatorer

Jessica Bruch, professor, Mälardalens högskola
Leo De Vin, professor, Karlstads Universitet
Sandor Ujvari, lektor, Högskolan i Skövde

OBS!

Disputationen sker på engelska. Sluttiden är preliminär. 

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Ainhoa Goienetxea

Ainhoa Goienetxea 

Kontakt