2011 års mångfaldsstipendiater belönade

2012-01-20

Caroline Jonegård och Eddie Svedlund heter mottagarna av 2011 års mångfaldsstipendium på Högskolan i Skövde.

Caroline och Eddie tog examen i socialpsykologi våren 2011 och det är deras examensarbete ”Meningsfullhetens fundament - en granskning av daglig verksamhet på behovsteoretisk grund” som nu belönats. Stipendiet, som är på 5000 kr, delades ut av Högskolans rektor Sigbritt Karlsson i Götasalen torsdagen den 19 januari.

De uppsatserna som nomineras till mångfaldsstipendiet bedöms utifrån tre olika aspekter:

  • De ska vara originella och nyskapande
  • Ämnet för uppsatserna ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen
  • De ska vara angelägna och innebära nytta för flera

Att Caroline Jonegårds och Eddie Svedlunds belönats motiverar Högskolans mångfaldsgrupp så här:

”Funktionshinderpolitikens grund är att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga. Enligt socialtjänstlagen är syftet med daglig verksamhet att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning till ett avlönat arbete. Detta är dock ett mål som mycket sällan infrias, menar 2011 års mångfalds- stipendiater.

Svårt hitta meningsfull sysselsättning

Författarna har i sitt arbete intervjuat brukare inom daglig verksamhet och kommer till slutsatsen att den förutom att misslyckas med att leda individerna till anställning, även i stort inte lyckats med att bidra till meningsfull sysselsättning.

Uppsatsen speglar på ett angeläget sätt de brister som finns inom samhällsutvecklingen och som på ett påtagligt sätt drabbar redan marginaliserade individer. Uppsatsen lyfter fram en problematik som i högsta grad behöver debatteras.”

Det var två glada och stolta stipendiater som förutom pengar också fick ta emot blommor och diplom.  
- Vi pratade redan tidigt om att söka stipendiet för att vi tyckte vårt ämne passade bra, berättade Caroline. Och Eddie kompletterade med att det var en ära att få stipendiet i ett ämne känns mycket aktuellt.

Båda har nu börjat sina professionella karriärer. Caroline håller på att starta en bra daglig verksamhet för intellektuellt funktionshindrade i Jönköping och Eddie arbetar som habiliteringspedagog i Göteborg. Pengarna ska de sätta in på banken i väntan på att de ska hitta på något bra sätt att använda dem, helst gemensamt.

Uppsatsen, som finns att läsa på Högskolans webbplats, presenterades senare under dagen vid en speciell lunchföreläsning som de båda stipendiaterna höll.

Läs uppsatsen "Meningsfullhetens fundament - granskning av daglig verksamhet på behovsteoretisk grund"

2011 års mångfaldsstipendiater belönade