En verksamhet väl rustad för framtiden

2015-02-06

Högskolan i Skövdes styrelse har fastställt lärosätets årsredovisning för 2014. Utbildningarna håller god kvalitet och forskarna får i allt högre grad sina resultat publicerade. Bokslutet visar på ett ekonomiskt överskott. Verksamheten är sammanfattningsvis väl rustad för framtiden.

Styrelsen för Högskolan i Skövde höll ordinarie möte den 6 februari. På dagordningen stod bland annat en summering av det gångna året genom att lärosätets årsredovisning fastställdes.

– De nationella kvalitetsutvärderingarna visar att utbildningarna generellt håller hög kvalitet och forskarnas resultat publiceras allt oftare i vetenskapliga tidskrifter. Det är två av de saker som indikerar att styrelsen kan känna sig nöjd med hur verksamheten bedrivs, säger styrelseordföranden Urban Wass.

Även om verksamheten på ett generellt plan utvecklas bra noterar Urban Wass att det finns utmaningar, bland annat på forskningssidan där Högskolan har som mål att 2016 ha 160 miljoner i externa medel och 35 professorer på plats.

Kontrollerad anpassning

Under 2014 hade Högskolan i Skövde samlade intäkter på drygt 450 miljoner kronor och bokslutet visar att verksamheten gick med ett överskott på drygt 19,6 miljoner. Det är fjärde året i rad som intäkterna totalt sett är högre än utgifterna. Årets överskott fogas till Högskolan i Skövdes sparande i det så kallade myndighetskapitalet.

– Att vi har gjort starka resultat under flera år är till nytta för oss när grundutbildningsanslaget från staten nu sjunker. Pengarna i myndighetskapitalet gör att vi kan anpassa oss kontrollerat till en snävare budgetram, säger Högskolans rektor Sigbritt Karlsson.

Flera av landets ”nya” lärosäten – den grupp dit Högskolan i Skövde brukar räknas – väntar nu spänt på regeringens vårproposition. Signalerna från utbildningsdepartementet och minstern för högre utbildning Helene Hallmark Knutsson indikerar att regeringen vill göra satsningar som kan vara positiva för de ”nya” lärosätena.

¬ Högskolan i Skövde är ett snabbt och flexibelt lärosäte. Vi kommer att argumentera för att få ta emot fler studenter. Ändras våra ekonomiska förutsättningar kan vi snabbt ställa om och erbjuda fler människor möjligheten till högre utbildning, avslutar Sigbritt Karlsson.

Forskningscentrumen avvecklas

På mötet den 6 februari beslutade Högskolans styrelse att formellt avveckla de tre forskningscentrum som Högskolan i Skövde har haft sedan 2008. Beslutet är närmast en formsak, begreppet forskningscentrum har spelat ut sin roll i och med att Högskolans nya interna organisation trädde i kraft den första januari 2014.

– Idag spelar Högskolans institutioner den roll som forskingscentrumen tidigare gjorde. Därför behövs inte den här organisatoriska konstruktionen längre, förklarar Urban Wass.

Snabba fakta ur Högskolan i Skövdes årsredovisning 2014

  • Helårsstudenter: 4080, en marginell ökning i jämförelse med 2013.
  • Programstudenter: 77 % av helårsstudenterna var programstudenter.
  • Distansstudenter: 25 %, en minskning från 27 % 2013
  • Avgiftsskyldiga studenter: 73 personer, en ökning från 50 personer 2013
  • Forskningsintäkter: 99,6 miljoner kronor, varav 59 % externa medel.
  • Största enskilda forskningsfinansiär: KK-stiftelsen, 43 % av de externa medlen.
  • Vetenskaplig produktion: 241 publikationer, en ökning från 200 publikationer 2013.
  • Antalet forskarstuderande: 72 personer, varav 24 antagna till Högskolans egen forskarutbildning.
  • Antalet avlagda doktorsexamina: 12, varav 2 inom ramen för Högskolan i Skövdes egen examensrätt i informationsteknologi.

Kontakt