Forskning: Effektivare informationshantering ger bättre vård

2015-06-09

Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- och omsorgstagare. Tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap är därför en nyckelfråga för att skapa förutsättningar för en sådan vård. Stora förväntningar ställs på att IT-systemen ska kunna bidra till att förbättra vårdkvaliteten och det är därför viktigt att IT-systemen utvecklas från ett processorienterat sätt där patienten är central och aktiv medaktör, menar Hanife Rexhepi som presenterar sin licentiatavhandling vid Högskolan i Skövde i mitten av juni.

- Beslut som fattas av vårdpersonal skall så långt som möjligt baseras på vetenskap och beprövade erfarenheter. Evidensbaserad medicin (EBM) innebär att beslut i den kliniska situationen baseras på en kombination av 1) senaste vetenskapliga evidens i kombination med 2) vårdgivarens expertis och 3) patientens värderingar och preferenser. Min forskning handlar om hur vårdens framtida informationssystem bör utvecklas i syfte att stödja de tre elementen som utgör evidensbaserad medicin på ett integrerat och processorienterat sätt, säger Hanife Rexhepi, doktorand i informationsteknologi vid institutionen för informationsteknologi.

Idag finns ett problem med att olika IT-system inom vården inte kan utbyta information med varandra. Det innebär att vårdpersonal får lägga mycket tid på att leta i olika system för att hitta relevant information om såväl patienten som den senaste kliniska expertisen. Denna bristande informationshantering bidrar bland annat till förseningar i behandlingar, onödiga väntetider för patienter, ineffektiva arbetsflöden och dubbelarbete för vårdpersonalen. Allt detta påverkar vårdkvaliten negativt.

- För att få bukt med problematiken krävs bland annat att systemen utvecklas från ett processorienterat sätt där patienten är en central och aktiv medaktör. Processorienterade informationssystem som fokuserar på vårdprocessen ur patientens perspektiv är en avgörande faktor för att vården ska kunna hantera framtidens utmaningar. Dessutom måste systemen utvecklas utifrån ett perspektiv där patientinformation och medicinsk kunskap ses som sammankopplade, på så sätt att de ständigt påverkar och är beroende av varandra för att stödja en evidensbaserad praktik, säger Hanife Rexhepi.

IT-systemen är dock inte hela lösningen. Hanife har också kommit fram till att tekniken inte är den största utmaningen. De största problemen ligger på organisatorisk nivå. Utmaningen ligger i , vem som ansvar för patientens process genom vården, vem som bestämmer vilken information som ska standardiseras och struktureras, vilken information som behövs inom de olika delarna av patientprocessen och vem som ska ansvara för vilka delar i processen.

Hanifes avhandling har resulterat i ett antal rekommendationer för utvecklingen av vårdens framtida informationssystem. Dessa rekommendationer syftar till att vägleda ansvarig för hälso- och sjukvården, IT-chefer och systemutvecklare i utvecklingen av vårdens framtida informationssystem ur ett processorienterat och kunskapshanteringperspektiv.

- Genom att följa dessa rekommendationer, är det möjligt att utveckla informationssystem som underlättar utövandet av evidensbaserad sjukvårdare genom ändamålsenlig informationshantering och förbättra patientens delaktighet i den egna vården, säger Hanife Rexhepi.

Hanife Rexhepi

Kontakt