Forskning: Gränsöverskridande karriär i handeln

2016-06-07

I detaljhandeln handlar karriär inte bara om att klättra i hierarkin och stiga i graderna utan karriärvägarna inom handeln kan beskrivas som gränsöverskridande. En grupp forskare i Skövde har studerat karriärutveckling i detaljhandeln närmare.

Att arbeta i handeln är inte främst förknippat med att göra karriär i traditionell mening genom att jobba sig upp i hierarkin. Tidigare forskning har dock visat att personer som arbetar i detaljhandeln i Sverige trivs mycket bra med sina jobb i motsats till vad den internationella forskningen i andra länder visar. Dessa resultat föranledde forskarna att intressera sig för karriär och karriärvägar inom detaljhandeln i Sverige.

Drivkrafter för karriär
Det är vanligast att anställda inom detaljhandeln drivs av faktorer i sitt arbetsliv som är motsatt mot det som utgör incitament för att göra karriär i traditionell mening (klättra i positioner). De viktigaste drivkrafterna är anställningstrygghet, möjlighet att kombinera arbetet med familjeliv/andra intressen samt möjlighet att arbeta där man bor. Detta kan delvis förklara att det finns ett begränsat intresse för att bli chef inom detaljhandeln – de viktigaste drivkrafterna för karriär inom detaljhandeln verkar istället rakt emot en traditionell chefskarriär. Anställningstrygghet är den enskilt viktigaste karriärfaktorn för medarbetare inom detaljhandeln. Anställningstrygghet är dock inget som branschen förknippas med i dagsläget.

Karriär i detaljhandeln innebär i hög grad en gränsöverskridande karriär (boundaryless career). Den är varken begränsad till en organisation, en yrkesroll eller enbart klättring uppåt i en organisationshierarki. Medarbetare och chefer inom handeln rör sig relativt enkelt mellan olika organisationer inom samma område i detaljhandeln, mellan olika områden inom detaljhandeln samt in och ut ur detaljhandeln som bransch i sina karriärer.

– Beskrivningen av detaljhandeln som en genomgångsbransch har hittills varit en negativ etikett, men det skulle även kunna anammas som något positivt. En positiv vändning av detta kan vara att fokusera på de viktiga erfarenheter medarbetare i detaljhandeln tar med sig in i framtida arbeten, säger Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och projektledare för projektet ”Karriärutveckling inom detaljhandeln – lika möjligheter till rörlighet och utveckling för kvinnor och män”.

Ny forskningsrapport från Handelsrådet:
Karriärvägar i detaljhandeln. Andersson, Thomas, Kazemi, Ali och Wickelgren, Mikael (2016). Handelsrådet Forskningsrapportserie. Nr 2016:3.

 

Thomas Andersson

Kontakt