Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

2016-06-16

Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft? Det ska en grupp forskare på Högskolan i Skövde ta reda på i projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet”, där de i första hand ska koncentrera sig på tillverkande företag.

Många företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, upplever en allt hårdare konkurrens och prispress. Samtidigt är många av dem underleverantörer till andra företag och känner därför inte samma hårda tryck från slutkonsumenter att redovisa en miljömässigt hållbar verksamhet.

– Att arbeta med miljöfrågor, åtminstone vid en första anblick, kan av dessa företag ofta uppfattas som något besvärligt och kostsamt. Något som till och med kan äventyra företagets konkurrenskraft.

Det säger Jim Andersén, biträdande professor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande på Högskolan i Skövde. Han leder projektet som han gör tillsammans med sina två kollegor, lektorerna Christian Jansson och Torbjörn Ljungkvist, också aktiva på Högskolan i Skövde.

Tidigare har den här typen av forskning ofta utgått ifrån att företagen förväntas ta sitt miljömässiga ansvar för det allmännas bästa.
– Det är naturligtvis mycket positivt om det är så att företag i allt högre utsträckning tar ett miljöansvar som sträcker sig utanför de minimikrav som lagstiftningen kräver. Oavsett om det beror på en genuin omtanke eller om det orsakas av ökade krav från konsumenter.  Men många små och medelstora företag uppfattar miljöstrategier som något nödvändigt ont och håller därför sitt miljöarbete på en låg men ändå acceptabel nivå.

Detta vill forskarna på Högskolan i Skövde försöka ändra på. De vill identifiera vilka miljöinsatser som är lämpliga för dessa tillverkande företag, om man ser till deras resurser och kunskaper. Det handlar alltså om att anpassa miljöinsatserna till förhållandena på det enskilda företaget.

Forskning på stora företag visar på positiva samband mellan miljö- och konkurrensstrategier. Motsvarande undersökningar görs sällan på små- och medelstora företag.

– Att kunna visa på hur miljö- och konkurrens strategier påverkar varandra är av stor betydelse för att skapa ett ökat engagemang kring dessa frågor bland dessa företags ägare och ledning. Vidare kan en ökad kunskap om sambanden tydligt visa vilken typ av miljöstrategi som är mest lämplig utifrån ett enskilt företags speciella förutsättningar och resurser. Till exempel kan miljöstrategier som syftar till att reducera utsläpp även bidra till kostnadsfördelar genom en mer resurseffektiv produktion.

Forskarna kommer att skicka ut ett frågeformulär till 2 500 företag med 10 – 250 anställda över hela Sverige. De räknar med att få svar från ca 20 %, alltså omkring 500. Många av företagen finns i Skaraborg och Jim hoppas på en hög svarsfrekvens från den egna regionen.

Skövdeforskarna vill bland annat ha svar på hur olika kombinationer av konkurrens- och miljöstrategier påverkar företags lönsamhet samt studera hur sambandet ut mellan deras miljö- och konkurrensstrategier ser ut.  Dessutom vilka faktorer, till exempel företagsstorlek, företagsålder och bransch, sompåverkar sambanden mellan miljöstrategi, konkurrensstrategi och lönsamhet.

– Vi hoppas att våra resultat ska uppmuntra de små och medelstora tillverkande företagen att i större utsträckning satsa på miljöåtgärder och se dem som konkurrensfördelar. 

Forskningsprojektet "Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet - Identifiering och analys av framgångsrika kombinationer av miljö- och konkurrensstrategier i små- och medelstora tillverkningsföretag" finansieras med bidrag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Båda förvaltas av Handelsbanken. Det rör sig om stipendiefinansiering och projektet löper från 1 juli i år till och med 31 december 2018.

Jim andersen
Bildtext:  
Jim Andersén, biträdande professor i företagsekonomipå Högskolan i Skövde, leder projektet”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag. Med i projektet är Jims två kollegor, lektorerna Torbjörn Ljungkvist (till vänster) och Christian Jansson (till höger).

Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet

Kontakt

Medverkande forskare 

Jim Andersén, bitr. professor företagsekonomi

Christian Jansson, lektor i företagsekonomi

Torbjörn Ljungkvist, lektor i företagsekonomi