Forskning: Rollspel och datorsimulering från Skövde ska ”rädda” Sverige vid en svår krissituation

2016-06-01

Vad händer om vårt betalningssystem kraschar? Eller en annan omfattande kris drabbar vår ekonomiska infrastruktur? Det ska ett stort forskningsprojekt ge svar på genom rollspel och datorsimuleringar utformade av bland andra Högskolan i Skövde. Forskare vid Institutionen för informationsteknologi har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta reda på hur samhället på bästa sätt kan återhämta sig efter en IT-incident, naturkatastrof, politiska oroligheter eller annat som på ett dramatiskt sätt påverkar betalningssystem, transport- och livsmedelsförsörjningen.

Vad händer om bankautomaterna slutar fungera? Om börsen havererar? Om en terroristattack drabbar den ekonomiska infrastrukturen? Om transporterna inte fungerar? Vad finns det för alternativa lösningar för att på bästa sätt klara situationen? Svaren ska ges av Joeri van Laere, lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde, i samarbete med kollegor på Mittuniversitetet, Linköpings universitet och konsultföretaget Combitech.

– Tillsammans har vi fått ett femårigt forskningsuppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Anslaget är på sammanlagt 14 miljoner kronor och vi startar jobbet redan till sommaren, berättar Joeri som ger ett exempel på hur snabbt allvarliga situationer inom betalsystemet kan uppstå.

– När ekonomin kraftigt försämrades i Grekland rusade människor till bankautomaterna och tömde dem! I Sverige har vi redan gjort jättemycket för att förbereda oss om kortsystemen skulle sluta att fungera. Hittills har den här typen av förebyggande arbete framför allt just tittat på just den ekonomiska sektorn. Det nya nu är vi också ska se hur matförsörjning och transporter påverkas vid en omfattande kris.

Joeri menar att allt hänger ju ihop. Fungerar inte kortet, kan vi inte köpa mat, inte tanka bilen och maten kan inte komma fram till affären.
– Därför kommer vi nu identifiera nyckelpersonerna inom de aktuella områdena och bjuda in dem till vår forskning. Avsikten är bland annat att dessa personer måste få insyn och ökad förståelse för varandras rutiner och arbetssätt.

Joeri har tidigare genomfört över hundra krisövningar med kommunerna i Skaraborg. Nu ser han med spänning fram emot att göra motsvarande på ett stort, nationellt plan. Och framtiden kommer att simuleras på samma sätt i det nya forskningsprojektet.
– Det blir genom rollspel där personerna spelar sig själva och sina befattningar. De får ta ställning till olika episoder i ett givet scenario och varje spelrunda tar ca 1,5 timme. Underlaget de arbetar med är baserat på datorsimuleringar, och meningen är att de tillsammans ska komma fram till lösningar. 

När de kommit fram till gemensamma beslut matas dessa in i en dator, åtgärderna simuleras och de medverkande kan direkt se vad deras åtgärder får för konsekvenser. Gruppen gör upp till fyra sådana här övningar under en dag, för att lära av sina erfarenheter och misstag.
– Avsikten är inte att hitta exakta svar, utan att grupperna ska bli bättre på att samarbeta och hjälpa varandra, menar Joeri.

Forskningsgruppen planerar 30-talet sådana här rollspel, med 25 – 30 deltagare i varje. När projektet avslutas 2020 ska forskarna och sedan myndigheterna ha blivit mycket klokare tack vare ett om faktaunderlag som ska göra detta lättare att se vad som fungerar – och inte fungerar – vid omfattande krissituationer.
– De närmaste två åren kommer vi att bygga simuleringarna och designa rollspelen. Sedan kommer vi engagera nyckelpersonerna åren 2018 – 19. Sista året ska vi att utvärdera resultaten både kvalitativt och kvantitativt. Projektgruppens olika medlemmar, med tre lärosäten och ett konsultföretag, har alla specialkompetenser som ska användas i arbetet. Dessutom har vi en referensgrupp att tillgå. Bland annat har jag engagerat en av mina tidigare lärare vid universitetet i nederländska Delft där man också är bra på kombinationen av rollspel och datasimuleringar av den här typen, berättar Joeri.

Combitech har expertkunskap vad gäller säkerhetssystem inom banksektorn och blir därför ett bra komplement till forskarna menar Joeri van Laere. Per Gustavsson, Combitech i Skövde, ser fram emot att arbeta med forskarna.
– Detta forskningsprojekt är en del av vår större satsning på Cyber Security, alltså IT-säkerhet. Högskolan i Skövde och Combitech har för avsikt att intensivt samarbeta i flera liknande projekt för att vidareutveckla spetskompetensen inom Cyber Security i Skövde. För Combitech är projektets styrka att det är samverkan med flera viktiga samhällsaktörer från olika sektorer, samt att projektet görs tillsammans med Mittuniversitetet, Linköpings universitet och Högskolan i Skövde.

Joeri van Laere

CCRAAAFFFTING - Resilient betalningssystem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontakt

Joeri van Laere
Lektor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
joeri.van.laere@his.se
Telefon: 070-5594895