Forskning: Skövdeforskare vill ersätta riskbedömning av kemikalier på djur med nya metoder

2016-12-06

Riskbedömning av kemikalier står inför ett regimskifte. Det handlar om hur giftigheten i läkemedel, kemikalier samt ingredienser i mat och kosmetika undersöks. Gamla testmetoder, som djurförsök, kan komma att ersättas med helt nya. Det visar Skövdeforskaren Gustav Holmgren i sin doktorsavhandling som han lägger fram 15 december.

De traditionella metoderna för att testa toxicitet, alltså för att testa ett ämnes giftighet, innefattar framför allt försöksdjur och utvärdering av systemiska effekter och patologiska förändringar i dessa försöksdjur.

– De försöken är ofta kostsamma och tidskrävande. Dessutom medför de lidande för djuren och sambandet till det verkliga förhållandet i människokroppen är lågt, säger Gustav Holmgren. Han är doktorand i bioinformatik vid Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde, och hans doktorsavhandling har titeln ”In vitro toxicity testing using human pluripotent stem cell derivatives”.

Med resultat från de senast årens utveckling inom cellbiologi och bioteknologi har forskarna skapat en vision om en ny strategi för toxicitetstestning. Den grundar sig i att man vill bygga en kunskapsplattform för bedömning av ämnens toxiska påverkan, baserat på mekanistiska studier av de processer som ett visst ämne påverkar i mänskliga celler, vävnader och individer.

– Syftet med min avhandling är att utvärdera användningen av cellbaserade modeller, så kallade in vitro-modeller, från mänskliga stamceller för att studera ämnens giftighet. Stamceller är celler med obegränsad förmåga att föröka sig och med en potential att mogna ut till flera eller alla celltyper som den mänskliga kroppen är uppbyggd av. Dessa celler utgör därför en optimal källa för cellbaserade modellsystem.

Gustav Holmgrens forskning syftar dels till att utvärdera hur leverceller svarar vid exponering för kända substanser som är giftiga för levern. Dels till att utvärdera användningen av hjärtmuskelceller för att i detalj studera giftighet orsakad av läkemedlet doxorubicin vars biverkningar bland annat innefattar skadliga effekter på hjärtat och hjärtats funktion.

– I dessa forskningsprojekt har vi kunnat visa på att de aktuella stamcellerna kan genereras och odlas på ett robust och reproducerbart vis, vilket möjliggör studier av ämnens giftighet. Min forskning styrker visionen om att använda cellbaserade modellsystem för att i framtiden bättre kunna förutse ämnens giftighet och riskbedöma substanser. Därmed skulle vi i framtiden kunna minska eller eventuellt helt utesluta djurförsök, säger Gustav Holmgren.

Gustav Holmgren disputerar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, torsdagen den 15 december kl. 9.00. 

Läs hela avhandlingen här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/47401

Disputation

Gustav Holmgren, doktorand i bioinformatik på Institutionen för biovetenskap, Högskolan i Skövde

Kontakt