Forskning: Smart diagnos av blodförgiftning räddar liv

2017-02-09

Sepsis, även kallat blodförgiftning, är ett livshotande tillstånd som uppträder i kroppen som en reaktion på en infektion. Sjukdomstillståndet uppstår ofta snabbt, ibland på några timmar. Sedan ett år tillbaka deltar forskare vid Högskolan i Skövde i ett EU-projekt för att utveckla snabbare diagnostik av sepsispatienter.

– Varje timmes fördröjning av antibiotikabehandling ökar risken för dödsfall, därför är det viktigt att snabbt kunna identifiera drabbade patienter, säger forskarna Anna-Karin Pernestig och Diana Tilevik.

EU-projektet SMARTDIAGNOS Next Generation Sepsis Technology syftar till att utveckla innovativ diagnostisk utrustning som möjliggör snabb upptäckt av bakterier i blodet hos patienter med misstänkt sepsis, vilket i förlängningen räddar liv.

– Vi kommer att ta fram två olika diagnostiska system, instrument, för användning dels på sjukhuslaboratorierna och dels direkt på sjukhusens akutmottagningar. Med en snabbare och förbättrad sepsisdiagnostik finns många vinster, inte bara för den enskilde patienten utan också för samhället i stort, säger Anna-Karin Pernestig, lektor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.

– Att rädda liv är självfallet projektets främsta mål, men på sikt förväntas det även leda till minskade kostnader för sjukvården och att överanvändning av antibiotika undviks. Det i sin tur minskar förekomsten av resistenta bakterier i samhället, påpekar Diana Tilevik, lektor i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde.

Ingår i EU-konsortium
Forskare vid Högskolan i Skövde ingår i ett EU-konsortium, med deltagande partners från Danmark, Sverige, Tjeckien, Österrike och Tyskland. Projektet har beviljats anslag inom EU-programmet Horizon2020. SMARTDIAGNOS-projektet startade i början av 2016 och anslaget på fyra miljoner euro från EU kommer att fördelas under fyra år. Projektet samordnas av Danmarks Tekniska Universitet, DTU och professor Anders Wolff.

I detta EU-konsortium deltar även de svenska företagen Unilabs AB och TATAA Biocenter AB som sedan tidigare samarbetar med forskarna vid Forskningscentrum i Systembiologi på Högskolan i Skövde.

– Det är ett mycket intressant projekt för oss på Unilabs som vi hoppas kommer att leda till nytänkande inom området för diagnostik av sepsis, vilket i förlängningen kan komma till nytta både för laboratoriet och patienterna, framhåller Helena Enroth, utvecklingsansvarig molekylärbiolog på Unilabs i Skövde och adjungerad professor på Högskolan i Skövde.

Fokuserat på omvärldsanalys
– Nytänkande, nya tekniska lösningar och innovationer driver utvecklingen framåt och det är alltid spännande att få vara med och se detta på nära håll, uttrycker forskarna.

Under det första året har forskarna inom projektet fokuserat på omvärldsanalys med inriktning mot marknaden och vårdpersonalens krav på diagnostiska system för allvarliga infektioner. Analysen visar att det finns ett mycket stort behov av snabbare diagnostik för sepsis, inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Helst ska svaret vara klart inom en timme för att kunna sätta in rätt behandling i tid och därmed öka patientens chans att överleva.

Med dagens diagnostik, som baseras på odling av patientens blod, tar det minst 2-3 dagar innan man får vetskap om vilken bakterie som orsakade sepsis. Vidare visade omvärldsanalysen att upptäckt av antibiotikaresistens hos bakterier kan bli en stor utmaning i projektet då det ständigt upptäcks nya antibiotikaresistensmönster hos bakterier.

Läs mer  på: http://www.his.se/Forskning/Systembiologi/Infektionsbiologi/SMARTDIAGNOS-snabb-detektion-av-sepsis/

www.smartdiagnos.eu

Forskning
Helena Enroth, Unilabs, samt Diana Tilevik och Anna-Karin Pernestig, Högskolan i Skövde,  ingår i forskargruppen som arbetar i ett EU-projekt för att utveckla snabbare diagnos av blodförgiftning hos patienter.

Kontakt