Forskning: Stridspiloter och deras stödsystem ämne för licentiatavhandling på Högskolan i Skövde

2016-12-01

Stridspiloter och utvecklingen av deras komplexa stödsystem är föremål för en licentiatavhandling vid Högskolan i Skövde. Det är industridoktoranden Ulrika Ohlander som undersökt hur piloterna utför uppdragen, och hur de som användare deltar i utvecklingen av taktiska stödsystem, så kallade TSS.

Stridspiloter opererar högpresterande kraftfulla flygplan, utrustade med komplexa sensorsystem. Piloterna behöver ha kontroll över sitt flygplan och situationen. En pilot utför sällan ett uppdrag ensam, utan arbetar i en grupp. Detta samarbete mellan flera flygplan kan inte ske utan taktiska stödsystem (TSS), som hjälper piloterna med informationsinhämtning och beslutstöd. 

– Syftet med min forskning är att både öka utvecklarnas kunskap om användningen av produkten (TSS) i domänen, samt ge råd om hur användare bör delta i utvecklingen av produkten, berättar Ulrika som är knuten till Institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde.  I vardagslag har hon sin arbetsplats på försvars- och säkerhetsföretaget Saab i Linköping. Ulrikas avhandling, som hon lägger fram den 15 december, har titeln "Towards Enhanched Tactical Support Systems”.

Ett TSS i ett stridsflygplan behandlar data från olika källor och organiserar informationen för att hjälpa piloten att bygga situationsmedvetande och fatta beslut under uppdragen. Flygplanets förmågor och dess sensorer, såväl som designen av stödsystemet kommer att direkt påverka hur piloterna kan utföra sina uppdrag.

– Teknologin och designen både möjliggör och begränsar handlingsutrymmet. Detta innebär att både taktiken och planeringen av uppdragen blir en konsekvens av dessa faktorer. Följaktligen kräver designen och utvecklingen av ett sådant komplext system djup kunskap om användarna och förståelse för hur de kommer att använda systemet, säger Ulrika Ohlander.

Ett av kraven för ett sådant specialiserat och avancerat system som ett TSS är hög användbarhet, och för att uppnå detta krävs insikt och kunskap om de omständigheter systemet används i. Ulrika Ohlander har undersökt hur uppdragen utförs, och hur användarna deltar i utvecklingen av TSS.

– Det finns flera olika metoder för att designa och utveckla användbara system. Användarnas, alltså piloternas, intressen och behov ska vara i fokus under hela utvecklingsprocessen för att uppnå bättre system. Att förstå piloterna och deras behov är därför centralt i användarcentrerad design. I min avhandling presenterar jag två perspektiv: en bättre förståelse för hur användarna utnyttjar TSS när de samarbetar i team för att genomföra uppdrag. Och dessutom en insikt i hur piloterna deltar i utvecklingen av TSS.

Ulrika Ohlander lägger fram sin licentiatavhandling på Högskolan i Skövde torsdagen den 15 december i hus G, sal G 110, kl 13.15.

Läs avhandlingen här 

Foto Ulrika Ohlander

Ulrika Ohlander är industridoktorand på Institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde

För mer information