Forskning om biologisk mångfald får medel från Naturvårdsverket

2019-02-13

Naturvårdsverket har nyligen beviljat Annie Jonsson, docent i ekologi vid Högskolan i Skövde, 4,8 miljoner kronor för projektet “Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå”. Projektet handlar om att bevara och öka naturens biologiska mångfald och ska pågå i tre år.

Annie Jonsson

Biologisk mångfald innebär, lite förenklat, variationsrikedom bland levande organismer både i vatten och på land. I dag har naturens biologiska mångfald flera olika hot, bland annat föroreningar, ohållbar jakt, och det största – livsmiljöer som förstörs eller förändras när vi människor exempelvis hugger ned skog eller bygger vägar. För organismerna innebär förstörda livsmiljöer minskade resurser som mat och bostad, längre vägar för att kunna sprida sig mellan områden samt minskade genpooler. Det leder i sin tur till att arter dör ut. De flesta länder i världen, däribland Sverige, har enats i en FN-konvention om att aktivt arbeta för att bevara den biologiska mångfalden.

Beviljats 4,8 miljoner

Annie Jonssons projekt ”Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå” har nyligen beviljats 4,8 miljoner kronor från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. I projektet kommer det att utvecklas ett index som uppskattar områdens förmåga att bidra till biologisk mångfald. Målet är att indexet ska kunna ge bättre beslutsstöd åt politiker, myndigheter och företag för bästa användning av den mark och naturmiljöer de ansvarar för.

– Vår vision med forskningen är att genom det här verktyget kunna bidra till att vi främjar och bevarar biologisk mångfald. Eller ännu hellre, att den biologiska mångfalden ökar, säger Annie Jonsson, Högskolan i Skövde.

Frågor som kommer kunna analyseras genom indexet är till exempel ”Hur förändras landskapets förmåga att stödja den biologiska mångfalden om förändringar av markanvändningen sker?”, ”Vilken biotop på landskapsnivå bidrar mest till biologisk mångfald?” och ”Vilka är de viktigaste lokalerna för att upprätthålla arternas spridning?”.

Tre fallstudier

Indexet behandlar information om landskapets ekologiska strukturer. Informationen handlar bland annat om var livsmiljöerna finns i landskapet, hur många olika typer det finns, hur uppdelade de är samt hur lätt det är för arter att sprida sig i de specifika landskapen. Indexet kommer att testas i tre fallstudier i samverkan med Boxholm och Mjölby kommun, Länsstyrelsen i Borås samt skogsbolaget SCA. En representant från Naturvårdsverket kommer att vara med i gruppen som referens. Projektet kommer att pågå i tre år.

 

Läs mer

Projektets hemsida

Kontakt