Hållbart på Högskolan i Skövde

2017-10-10

I en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) framkommer att Högskolan i Skövde ligger i topp vad gäller arbetet med hållbar utveckling inom utbildning. Utvärderingen bygger på självvärderingar och de riktlinjer som finns vid respektive lärosäte. Underlaget har sedan legat till grund för UKÄ:s bedömning.

UKÄ har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling inom utbildning. Utvärderingen har skett på uppdrag av regeringen. Resultatet visar att bara en fjärdedel av lärosätena når upp till de kriterier som satts upp. Enligt UKÄ:s bedömargrupp kan de flesta lärosätena ge exempel på kurser eller utbildningsprogram där hållbar utveckling har integrerats. Mer bekymmersamt är att cirka hälften inte har lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling på plats och att ännu färre utför systematisk uppföljning av dessa mål eller arbetar med kompetensutveckling för sina lärare.

– Vi är bättre än 3/4 av alla andra lärosäten i Sverige och vi har länge arbetat för hållbar utveckling. Visst har vi förbättringsområden, men det övergripande betyget för oss är ett kvitto på att det vi hittills gjort är riktigt bra. För oss är det viktigt att hela verksamheten genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv – både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vi har en fantastisk möjlighet att låta våra studenter få med sig hållbarhetsfrågorna från sin utbildning och ut i arbetslivet. Den möjligheten måste vi ta, säger Anne Persson, dekan i fakultetsnämnden.

I utvärderingen har Högskolans utbildningsverksamhet blivit granskad av en särskild bedömargrupp med kompetens inom området. En viktig aspekt som granskats är vilka mål och strategier som Högskolan satt upp för hållbarhetsarbetet. Gruppen har också granskat hur Högskolan integrerar perspektivet i utbildningarna, arbetar med lärarnas kompetens i hållbarhetsfrågor, samverkar med studenter, doktorander och arbetsliv, samt hur uppföljning av hållbarhetsperspektivet i utbildningarna sker.

– Något som gör att vi får lite tryck i frågan om hållbarhet är Högskolans nya utvecklingsplan, som gäller till 2022. Den anger riktningen genom att ange ett gemensamt tema för hela verksamheten som vi kallar digitalisering för hållbar utveckling. Det handlar om att vi sätter fokus på hur digitalisering kan bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Därmed får vi ett hållbarhetsperspektiv i hela verksamheten, såväl inom utbildning och forskning som verksamhetsstöd, säger Anne Persson.

Anne Persson, fakultetsnämndens dekanAnne Persson, fakultetsnämndens dekan. Fakultetsnämnden arbetar bland annat med kvalitet i utbildningarna.