Högskolan låter utbildningar vila för att kunna utveckla nytt

2016-10-04

Höstterminen 2016 tog Högskolan i Skövde in nya studenter på drygt 50 olika utbildningsprogram. Men höstterminen 2017 kommer åtta utbildningsprogram att läggas vilande och inte ta in nya studenter. Kraften som frigörs använder Högskolan till att utveckla nya utbildningar.

Förändringarna som Högskolan i Skövde nu genomför är en del i den strategiska utvecklingen av Högskolans hela utbildningsutbud, ett arbete som pågått i nästan två år.

Det finns två underliggande faktorer som fungerar som motor i utvecklingsarbetet. För det första är det arbetet med Högskolans nya utvecklingsplan som styrelsen förväntas fatta beslut om i december. Den andra faktorn är de statliga anslagen till utbildning som enligt budgetpropositionen kommer att vara ungefär drygt 20 miljoner lägre 2017 än de var 2014 när anslaget var som högst.

– Vi vill, kan och ska utveckla Högskolan i Skövde till ett starkt och profilerat lärosäte. Men denna utveckling måste ske med ett väsentligt lägre anslag än vi tidigare haft till vårt förfogande. Det kräver en anpassning, säger Lena Mårtensson som är prorektor på Högskolan i Skövde och ansvarar för utvecklingsarbetet.

Bromsar för att kunna gasa

Lena Mårtensson förklarar att Högskolan inte har resurser att utveckla nya program och samtidigt hålla uppe hela det nuvarande utbildningsutbudet. Men genom att bromsa in vissa utbildningar och lägga dessa vilande kan lärosätet gasa på andra områden och utveckla nytt.

De studenter som idag går på Högskolan i Skövde berörs inte av det utvecklingsarbete som nu pågår.

– Utvecklingsarbetet vi nu genomför handlar om framtidens utbildningsutbud. Våra nuvarande studenter inom dagens utbildningsutbud fullföljer sina utbildningar precis som planerat, säger Lena Mårtensson.

Viktigt underlag

Ett viktigt underlag för de beslut som nu är fattade är den genomlysning av Högskolans utbildningsutbud som en extern expertpanel genomförde under våren, en genomlysning som Högskolan själv beställde.

– Vi följer inte expertpanelens rekommendationer rakt av. Vi måste också väga regionens behov av viss kompetens och hur olika utbildningsprogram påverkar varandra. Men experternas rapport är ett viktigt underlag för det arbete vi nu genomför, förklarar Lena Mårtensson.

Utvecklingsåtgärderna

Nedan kan du se vilka utbildningsprogram som Högskolan i Skövde kommer att lägga vilande hösten 2017 och vilka utvecklingsåtgärder som är kopplade till detta.

Därefter följer en uppräkning av ytterligare utvecklingsuppdrag som gått till varje institution och som inte är direkt kopplade till ett program som ges på Högskolan i dag. Notera att det här är en förenklad uppställning av alla utvecklingsåtgärderna.

Utbildningsprogram idag

Beslut

Utvecklingsåtgärd

Butikschefsprogrammet
120 hp…

vilar…

för att Högskolan utreder förutsättningarna för nya kandidatprogram inom företagsekonomi.

Byggingenjörsprogrammet…

vilar…

för att Högskolan utreder möjligheten att skapa ett nytt utbildningsprogam som ersätter dagens byggingenjörsprogram.

Hälsocoachprogrammet…

vilar…

för att Högskolan utreder förutsättningarna för ett nytt program på avancerad nivå som eventuellt kommer att ersätta Hälsocoachprogrammet.

Industriell ekonomi och logistik…

vilar…

för att Högskolan utreder möjligheten att skapa ett nytt kandidatprogram inom logistik.

Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi…

vilar…

för att Högskolan utreder den framtida inriktningen för ämnet kognitiv neurovetenskap som är huvudämne i utbildningsprogrammet.

Socialpsykologiskt program…

vilar…

för att Högskolan utreder ämnets roll i programmet Personal, organisation och ledarskap. Programmet var vilande redan höstterminen 2016.

Utbildningar i pedagogik… (Yrkeslärarprogrammet och magisterprogrammet i pedagogik)

vilar…

för att Högskolan ska avveckla ämnet pedagogik med tillhörande program. Samtidigt undersöker Högskolan förutsättningarna att ha lärarutbildning i annat lärosätes regi vid Högskolan i Skövde.

Att ett program vilar innebär, om inte annat anges, att programmet finns kvar, att de studenter som går på programmet slutför sina studier som planerat men att Högskolan hösten 2017 inte gör ett intag av nya studenter på just det här programmet.

Ytterligare utvecklingsåtgärder 

  • Högskolan utreder förutsättningarna att skapa ett kandidatprogram som fokuserar på behovet av den ökande graden av automatisering vid medicinska och biologiska laboratorier.
  • Högskolan utreder förutsättningarna att ge utbildning som leder till civilekonomexamen.
  • Högskolan utreder hur dagens forskarutbildningsrättighet i informationsteknologi kan utnyttjas på ett bredare sätt. Till exempel handlar det om vilka möjligheter som finns för att använda dagens examensrättighet för att eventuellt kunna bedriva forskarutbildning inom bioinformatik och hälsoinformatik.
  • Högskolan utreder förutsättningarna för större samläsning mellan utbildningsprogram vid Institutionen för informationsteknologi.
  • Högskolan utreder förutsättningarna för att inrätta ett nytt ämne inom materialvetenskap.
  • Högskolan utreder förutsättningarna för att ge en utbildning som leder till en civilingenjörsexamen.

 

Se mer och kontakt