Nytt forskningsprojekt: Karriärmöjligheter för kvinnor och män inom handeln

2013-11-21

I dagarna går startskottet för ett nytt forskningsprojekt på Högskolan i Skövde. Det handlar om att belysa möjligheter till utveckling och karriär inom detaljhandeln – och utreda om förutsättningarna ser annorlunda ut beroende på om man är man eller kvinna.

Forskningsprojektet kommer att genomföras i tre delar. Till en början kommer man att samla in uppgifter som redan finns, sedan görs en kompletterande kvantitativ undersökning och till sist handlar det om en fördjupande datainsamling av mer kvalitativt slag. Forskarna som leder projektet på Högskolan i Skövde är Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi, Ali Kazemi, biträdande professor i socialpsykologi och Mikael Wickelgren, lektor i företagsekonomi.

– Det här forskningsprojektet bidrar till en ökad förståelse för medarbetares upplevelse av karriär inom detaljhandeln. Vi förväntar oss få en bättre och mer samlad bild av rörligheten inom svensk detaljhandel, uppdelat efter kategorin kön, men också troligen ett vidgat karriärbegrepp, berättar Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde.

Forskarteamet kommer att genomföra större enkätundersökningar för få klarhet i karriärförväntningar, rörlighet och utvecklingsaspekter bland handelsmedarbetare och man kommer även göra ett antal illustrerande karriärberättelser för att få en utvecklad förståelse kring orsaker till att anställda lämnar en organisation för att träda in i en annan, men även varför man väljer att stanna kvar.

– En väsentlig nytta för näringslivet med ett forskningsprojekt av det här slaget är att utvecklingsinsatser inom sektorn i högre grad än tidigare beaktar de olika krav och förväntningar som finns hos handelns kvinnor och män. Projektet kommer att underlätta insatserna för de handelsrelaterade organisationer som strävar efter att bereda lika möjligheter och förutsättningar oberoende av kön, berättar Ali Kazemi, biträdande professor i socialpsykologi på Högskolan i Skövde.


Fr.v Thomas Andersson, Mikael Wickelgren, Stefan Tengblad och Ali Kazemi

Kontakt