Kvalitetsutvärdering: Magisterutbildningarna i bioinformatik och molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

2013-06-26

Universitetskanslerämbetet meddelade idag att magisterutbildningarna i bioinformatik och molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet”.

Återigen får Högskolan i Skövdes magisterutbildningar inom biologi högt betyg i en nationell kvalitetsutvärdering. Vid förra utvärderingen 2006 gav Högskoleverket magisterutbildningarna fina vitsord och nu 2013 får de omdömet ”hög kvalitet”.

Studenter som har tagit examen från magisterutbildningarna inom biologi vid Högskolan i Skövde är attraktiva på både en nationell och internationell arbetsmarknad. Enligt en intervjuundersökning i samband med kvalitetsutvärderingen hade över 80 procent av magisterstudenterna ett relevant jobb inom ett år efter avslutade studier.

Kandidatprogrammet i molekylärbiologi får omdömet ”bristande kvalitet”. Programmet, som inte finns i det aktuella programutbudet, startade senast höstterminen 2010 och det pågår ett arbete med att omarbeta programmet.

Fakta om kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning

2012 infördes ett nytt kvalitetsutvärderingssystem i Sverige, som bedömer all högskoleutbildning. Idag meddelas bedömningar av alla magister- och kandidatutbildningar i bioinformatik och molekylärbiologi i Sverige. Läs mer på www.uk-ambetet.se.