Personlighetsskillnader större mellan män och kvinnor i jämställda länder

2018-10-02

När personer själva skattar sina personligheter – de fasta drag som bildar vår karaktär – är skillnaderna mellan män och kvinnor större i jämställda länder. Det visar en studie från Göteborgs universitet i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

Petri Kajonius

Petri Kajounius, verksam vid Högskolan i Skövde och Högskolan Väst, är en av artikelförfattarna.

I studien svarade över 130 000 personer från 22 olika länder på ett personlighetstest. Testet mätte de personlighetsdrag som finns hos alla människor och som inom psykologin benämns som ”the Big Five”: öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion/introversion, välvillighet och känslosamhet. De genomsnittliga skillnaderna mellan männens och kvinnornas resultat beräknades för varje land och jämfördes sedan med landets jämställdhetsnivå enligt mätningar gjorda av World Economic Forum.

Personlighetsskillnaderna större i Sverige och Norge

Resultaten, som bekräftar tidigare studier inom området, visar att högre jämställdhetsnivåer förknippas med större personlighetsskillnader mellan män och kvinnor. I länder med mycket hög jämställdhet, som Sverige och Norge, är skillnaderna ungefär dubbelt så stora som i länder med betydligt lägre jämställdhetsnivåer, som till exempel Kina och Malaysia.

I studien rankade kvinnorna sig själva som mer oroliga (känslosamhet), sociala (extroversion/introversion), nyfikna (öppenhet), omhändertagande (välvillighet) och ansvarsfulla (samvetsgrannhet) än vad männen gjorde. Skillnaderna var större i de mer jämställda länderna.
– I den mån det går att klassificera dessa egenskaper som stereotypt kvinnliga är vår tolkning att män och kvinnor dras mot traditionella könsbeteenden när länder blir mer progressiva. Varför det är så vet vi inte, tyvärr kan vi inte se någon förklaring med den typen av data som vi nu har, säger Erik Mac Giolla, fil. dr i psykologi.

Möjligt större behov att vara maskulina och feminina

– En möjlig tolkning är att människor i progressiva, jämställda nationer har större möjlighet att uttrycka medfödda biologiska skillnader. En annan teori är att människor i dessa länder har ett större behov av att vara feminina eller maskulina, säger Petri Kajonius, docent i psykologi och beteendevetenskapliga mätningar.

För att hitta orsakerna till det forskningen visar kan evolutionära perspektiv behöva kombineras med de kunskaper som finns om människans beteenden i sociala sammanhang.

 

 

 

 

 

 

  

Relaterad information

Studien “Sex differences in personality are larger in gender equal countries: Replicating and extending a surprising finding” är publicerad i International Journal of Psychology. 

Kontakt

Erik Mac Giolla (försteförfattare)
fil. dr, psykologiska institutionen
Göteborgs universitet/Högskolan Väst
telefon: 031−786 1934
e-post: erik.mac.giolla@psy.gu.se

Petri Kajonius (andreförfattare)
docent i psykologi
Högskolan Väst/ Högskolan i Skövde
telefon: 0725−471 045
e-post: petri.kajonius@hv.se