Problem med slutna standarder vid IT-upphandlingar

2016-10-25

I en ny forskningsrapport från Högskolan i Skövde ger författarna praktiska tips på hur man kan minimera riskerna för inlåsning i olika typer av IT-standarder. Rapporten är framtagen på uppdrag av Konkurrensverket.

När offentliga aktörer genomför IT-upphandlingar som ställer krav på slutna standarder begränsas konkurrensen genom att vissa aktörer diskrimineras. I praktiken innebär detta att några få dominerande aktörer på marknaden gynnas.
Utifrån ett konkurrensperspektiv är det ofta problematiskt när offentliga aktörer genomför IT-upphandlingar och ställer krav på slutna standarder vad gäller till exempel programvara och filformat. Resultatet blir ofta att några få dominerande aktörer på marknaden gynnas medan andra aktörer missgynnas med ökad risk att de mindre aktörerna slås ut från marknaden. De offentliga aktörernas omedvetenhet om de långsiktiga effekterna av beteendet bidrar till en problematisk och kostsam inlåsning som kan vara svår att ta sig ur.

I rapporten ”IT-standarder, inlåsning och konkurrens. En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning” framhåller författaren, Björn Lundell bitr.professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, att det behövs ökad kunskap om effekterna av att använda och referera till standarder vid kravställning, beslut, upphandling, införskaffande och utveckling av olika IT-system och lösningar inom IT-området. Medförfattare till rapporten är Jonas Gamalielsson lektor i datalogi, Högskolan i Skövde och Stefan Tengblad professor vid Högskolan i Skövde.

Författarna redovisar exempel på olika typer av inlåsning och dess effekter, men även hur inlåsningarna kan undvikas. Författarna ansvarar själva för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.

Källa: Konkurrensverket

 

Kontakt