Samarbete kan ge förskollärarutbildning i Skövde

2015-12-11

Högskolan i Skövde vill försöka hjälpa Skaraborgs kommuner att hantera bristen på förskollärare. Högskolans styrelse har fattat ett inriktningsbeslut som innebär att lärosätet aktivt ska arbeta för att inleda ett samarbete med ett lärosäte som idag ger förskollärarutbildning. Det blir inte någon egen förskollärarutbildning men trots detta kan det ändå komma att finnas förskollärarstudenter i Skövde i framtiden.

Skaraborgs kommunalförbund har vänt sig till Högskolan i Skövde med en önskan om att lärosätet ska börja utbilda förskollärare eller grundlärare. Anledningen är att bristen på behöriga förskollärare och grundlärare är stor i Skaraborgsområdet och förskollärarbristen är mest akut. Under hösten har flera möten ägt rum där representanter från kommunerna och Högskolan har diskuterat frågan tillammans.

Siktar på samarbete

Vid sitt möte den 11 december fattade Högskolans styrelse ett inriktningsbeslut om hur lärosätet ska arbeta med lärarutbildningsfrågan:
- Styrelsen har beslutat att vi ska arbeta hårt för att försöka hjälpa kommunerna i närområdet att hantera förskollärarbristen. Tyvärr kan detta inte göras genom att vi startar en egen förskollärarutbildning. Istället ska vi inrikta oss på att etablera ett samarbete med ett lärosäte som redan idag har utbildningen. På det sättet skulle vi kunna bidra till att mildra lärarbristen i Skaraborgs kommuner, säger Urban Wass som är ordförande för Högskolan i Skövdes styrelse.

Bakgrunden till styrelsens ställningstagande är ett analysarbete som genomförts på uppdrag av Högskolans prorektor Lena Mårtensson. Den sammanvägda bedömningen är att Högskolan i Skövde under de senaste fem åren har bedrivit ett omfattande profileringsarbete där syftet har varit att behålla och stärka kvaliteten på lärosätets utbildningar och i forskningen. Nu minskar det statliga anslaget för grundutbildning, då finns det inte utrymme att starta en ny lärarutbildning och samtidigt värna den höga kvalitet som Högskolan i Skövde har uppnått i sin verksamhet.

Att samarbeta med ett annat lärosäte för att på det sättet få lärarstudenter till Skövde är däremot ett fullt realistiskt och kanske även snabbare alternativ:
– Vi har goda erfarenheter av den här typen av samarbeten från andra ämnesområden. Men det måste givetvis finnas en intresserad samarbetspartner. Efter det här styrelsebeslutet får vi undersöka vilka andra lärosäten som skulle kunna vara intresserade, säger Högskolans prorektor Lena Mårtensson.

FAKTA: Lärarutbildning vid Högskolan i Skövde

  • 1999: Högskolan i Skövde startar en lärarutbildning utan egen examensrätt. Istället samarbetar man med Göterborgs Universitet.
  • 2004: Högskolan får egen examensrätt för att utbilda lärare
  • 2011: När lärarutbildningen görs om i hela Sverige måste alla lärosäten söka om sina examensrättigheter. Högskolan i Skövde får enbart rätt att utbilda yrkeslärare. De andra lärarutbildningarna försvinner därmed från Högskolan.
  • 2015: Högskolan i Skövde utbildar yrkeslärare. Styrelsen fattar beslutet att inte starta fler egna lärarutbildningar. Istället vill styrelsen söka samarbete med andra lärosäten för att kunna möta delar av närområdets behov av förskollärare.