Samarbete kan stärka konkurrenskraften på landsbygden

2016-12-09

Är det möjligt att stimulera informellt samarbete mellan landsbygdsföretag och lokala offentliga aktörer tillsammans med föreningslivet inom den privata sektorn? Och kan de tillsammans stärka konkurrenskraften för företagen på platsen? Det är frågor som Lotten Svensson, doktorand vid Högskolan i Skövde, ägnat sig åt i sin forskning. Svaren ska hon ge vid sin disputation, fredag den 16 december.

Lotten Svensson är adjunkt i företagsekonomi och doktorand vid universitetet i Twente, Nederländerna, där disputationen också ska ske. Hon var tidigare industridoktorand i sitt eget företag Lotten & Company AB, vid Handelshögskolan i Göteborg. Lotten ingår också i forskargruppen ”Strategiskt entreprenörskap i framtidens företagande” vid Institutionen för handel och företagande på Högskolan i Skövde. 

– I min avhandling, med titeln “A Resource-based View on Collaboration between Firms and Local Partners in a Non-urban Swedish Context.”, vill jag genom exempel från Töreboda kommun visa på en framgångsrik samverkan mellan näringsliv och kommun/offentlig sektor, säger Lotten Svensson.

Lotten har undersökt företagens samarbete med lokala aktörer. De flesta av de studerade företagen återfinns i något som hon kallar för ett regionalt ekosystem, vars omgivning består av deras egna verksamheter, offentlig- och icke-vinstdrivande aktörer.

– Det är alltså företag som, tillsammans med sina lokala externa aktörer, skapar ytterligare resurser för sin egen utveckling. Som jag ser det är en sådan bredare utveckling möjlig och kanske nödvändig. De interna resurserna i ett företag kan leda till god utveckling i form av lönsamhet, vinst eller liknande. För att utvidga denna teori, där även externa resurser kan göras tillgängliga för företagen, kan informella offentliga - privata samarbeten bidra till att hjälpa företag att blomstra ekonomiskt på landsbygden. Samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn kan också förbättra en gemensam anda, eller identiteten, på en plats, fortsätter Svensson.

Under arbetet med sin avhandling har Lotten hållit workshops där företag, föreningsliv och offentlig sektor deltagit och diskuterat problemställningar för framtida utveckling i kommunen, i det här fallet Töreboda. Resultaten har sammanställts utifrån bland annat synpunkter från kommunal förvaltning, privata företag och icke-vinstdrivande föreningar.

– Det främsta syftet med min forskning är att förstå hur kvaliteten på samspelet mellan nyckelpersoner från de undersökta organisationerna och hur deras ansträngningar kan stärka ett produktivt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Informella samarbeten är viktiga för inblandade aktörer. Min forskning visar att det är möjligt att utveckla samarbetet i ett landsbygdsområde där framgångsrika privata företag och en kommun fungerar bra tillsammans med relevanta, icke-vinstdrivande organisationer som också befinner sig i, och verkar i, samma region. Därför kan en mer övergripande konkurrenspotential för en plats förstås och utvecklas utifrån kvaliteten på det informella offentlig-privata samarbete som finns.

Direktsändning

Lotten Svenssons disputation fredagen den 16 december kommer att direktsändas på videolänk från Nederländerna till kollegor och andra intresserade på Högskolan i Skövde. Sändningen börjar kl 12.30, följ den på http://www.ustream.tv/channel/universityoftwente

Anmäl deltagande senast 12 december via länk:
Anmälan direktsänd disputation

Läs mer här:

http://www.his.se/Forskning/Framtidens-Foretagande/StrEnt/

 

Lotten Svensson

Kontakt