Skövdeforskare ger lösningar för hur företag ska kommunicera förbättringsarbete

2017-08-28

Tillverkande företag är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. En vanlig metod för företagen att öka sin konkurrenskraft är att jobba med det som kallas Ständiga förbättringar, ett resultatorienterat förbättringsarbete. Trots att teorin är välkänd misslyckas många företag med att införa Ständiga förbättringar. Det vill Carina Larsson, forskare vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde, ändra på. 30 augusti lägger hon fram sin licentiatavhandling i ämnet.

Syftet med Carinas forskning är att stötta införandet av Ständiga förbättringar genom förbättrad kommunikation av mål och mätetal.

– Min licentiatavhandling fokuserar på att identifiera viktiga utmaningar i kommunikation av mål och mätetal för att lyckas med Ständiga förbättringar. Forskningen gäller tillverkande företag i allmänhet, och i synnerhet små och medelstora tillverkande företag, berättar Carina Larsson.

Just kommunikation av mål och mätetal är en kritisk framgångsfaktor för att förbättringsarbete ska lyckas. En annan kritisk faktor är utvärdering av prestation, vilket består av system för uppföljning av mål och mätetal, koppling mellan mål på olika organisatoriska nivåer och en ständig utvärdering av mål och mätetal.

– Jag har bland annat undersökt hur man i tillverkande företag kommunicerar mål och mätetal, samt om och hur denna kommunikation stöttar Ständiga förbättringar. Jag har identifierat avvikelser mellan aktuellt arbetssätt och teori. Avhandlingen summeras i de utmaningar som företagen behöver rikta in sig på för att lyckas med Ständiga förbättringar.

Carina Larsson menar att kommunikation av mål och mätetal bör anpassas till de utmaningar små och medelstora tillverkande företag står inför.
– Utmaningarna handlar bland annat om att använda både finansiella mätetal och både objektiva som subjektiva, icke-finansiella mätetal. Dessutom ska man anpassa mätetalen till strategier och mål, säger Carina Larsson.

Hon menar att all kommunikation av mål och mätetal ska integreras, både den kommunikation som gäller dagliga mål och mätetal, och den kommunikation som handlar om att genomföra ständiga förbättringar. Kanaler för tvåvägskommunikationer mellan chefer och operatörer ska också formuleras, liksom att muntliga och skriftliga kommunikationskanaler ska anpassas till varandra

– I min avhandling, som heter ”Communicating performance measures: Supporting Continuous improvement in manufacturing companies”, har jag också sett att informationssystem inte används för att underlätta kommunikation av mål och mätetal, vilket är en potential.

Carina Larsson försvarar sin licentiatavhandling onsdagen den 30 augusti på Högskolan i Skövde. Det sker i Spegeln, Portalen, Gothia Science Park, Skövdekl kl 13.00.

Läs avhandlingen här:
http://his.diva-portal.org/smash/get/diva2:1113361/FULLTEXT01.pdf 

För mer information: Carina Larsson
Adjunkt i automatiseringsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde
Tfn: 0728-62 39 19
carina.larsson.3@volvo.com

 

 

 

Carina Larsson
I sin licentiatavhandling, som hon lägger fram den 30 augusti, föreslår Carina Larsson, forskare vid Högskolan i Skövde, lösningar för att kommunicera förbättringsarbete i små och medelstora företag.