Skövdeforskare visar att tillverkningsindustrin behöver speciellt anpassade beslutsstödsystem

2017-04-26

En nyckel till framtida konkurrenskraft och effektivitet för svensk tillverkningsindustri är operatörerna på verkstadsgolvet, de som dagligen hanterar produktionssystemen. Det säger Magnus Holm, forskare vid Högskolan i Skövde, som i början av året disputerade vid De Montfort University i Leicester, England.

Magnus Holm arbetar vid Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde. Han är också chef för avdelningen för Produktion och automatiseringsteknik. I januari försvarade han sin doktorsavhandling med titeln ” Adaptive Decision Support for Shop-floor Operators using Function Blocks.”

– I min forskning har jag utvecklat ett ramverk för ett adaptivt beslutsstödsystem, det vill säga automatisk anpassning utifrån rådande förutsättningar. Systemet är för operatörer inom tillverkningsindustrin. Den automatiska anpassningen möjliggörs genom att integrera tekniker, så som händelsestyrda funktionsblock och så kallad Förstärkt Verklighet, på engelska Augmented Reality.

Förstärkt verklighet är en teknik som kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade intryck i realtid. Den vanliga världen som vi uppfattar med ögon, öron och andra sinnesorgan kompletteras med virtuella inslag. Detta kräver speciella interaktiva glasögon eller liknande utrustning.

Lagarbete förekommer redan idag i stor utsträckning inom produktionen och det kommer att vara viktigt också i framtiden. Operatörerna har olika förutsättningar och det framforskade ramverket stödjer användarna på individuell nivå, men underlättar också det gemensamma arbetet i laget.

Informationsmängden på verkstadsgolvet växer i intensitet och komplexitet allteftersom fler datorer och sensorer används, samtidigt som tillgänglig tid för operatörerna att fatta beslut utifrån tillgängligt information är starkt begränsad.

– Detta medför att operatörerna har ett ökat behov av speciellt anpassade beslutsstödsystem och styrsystem för att klara sina uppgifter, säger Magnus Holm.

Läs avhandlingen här: 
http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1089364

Magnus Holm
Magnus Holm, forskare vid Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde, disputerade i början av året vid De Montfort University i Leicester, England.

Kontakt