Västsvenska lärosäten vill skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering

2016-07-01

Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer, till exempel industri, transport, massmedia, undervisning, sjukvård och handel. Men få företag och myndigheter utnyttjar den nya tekniken fullt ut. Det krävs ny kunskap och metoder som hjälper organisationer att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Därför vill sju västsvenska lärosäten tillsammans skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering placerat i Västsverige.

Sju rektorer vid de västsvenska lärosätena Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst har i dagarna skickat in en skrivelse till regeringen. Förslaget är att lärosätena tillsammans ges i uppdrag att utreda hur ett sådant nationellt forskningscentrum bör se ut.

Sedan smarta och mobila tekniker har blivit allas vardag har en historiskt sett ny situation uppstått. Digitaliseringen är en motor i samhällsomvandlingen som slagit igenom överallt. Informationshantering och förädling av information har blivit centrala verksamheter i företag och offentliga organisationer.

– Studier i digitaliseringens effekter visar att endast ett fåtal organisationer kan utnyttja den nya tekniken fullt ut. Det behövs ny kunskap och metoder som hjälper organisationer att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att öka konkurrenskraften och förmågan att samla in, analysera och utnyttja data på ett effektivt sätt, konstaterar Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

De sju lärosätena i Västsverige står beredda att anta ett regeringsuppdrag att närmare utreda behovet av och förutsättningarna för ett nationellt forskningscentrum inom området. Att just dessa lärosäten är bäst lämpade för att utreda frågan beror på att man har en lång tradition av forskningssamverkan med det omgivande samhället.

– Tillsammans har de västsvenska lärosätena den bredd som krävs för att anta utmaningen. Vi har forskningen om digitala tjänster och produkter, vi har dataspelsområdet och vi har forskning om avancerade algoritmer för analys av stora datamängder. Vi kan dessutom belysa frågorna från både ett tekniskt perspektiv och ett samhällsperspektiv, säger Sigbritt Karlsson rektor för Högskolan i Skövde.

En annan viktig faktor bakom lärosätenas initiativ är att den djupa akademiska komptensen på digitaliseringsområdet finns i hela Västsverige, såväl på lärosätena i Göteborg som på högskolorna runt om i regionen. Till exempel har Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad egen forskarutbildning inom området informationsteknologi.

 

Kontakt