Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst är en kunskapsorganisation i Västra sjukvårdsregionen som arbetar för att skapa en jämlik och patientfokuserad cancervård med hög kvalitet. Målet med verksamheten är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre med bättre livskvalitet. Patienters och närståendes perspektiv och medverkan ska stärkas och vården ska vara effektiv, jämlik och sammanhållen.

Utbildningen med titeln "Kontaktsjuksköterskan i cancervården" utgörs av sex kursdagar i Göteborg samt sju studiedagar då deltagarna förväntas bedriva egenstudier. Utöver de fysiska träffarna sker kommunikation med kursansvarig främst via en nätbaserad lärplattform.

Utbildningen som utförs av Högskolan i Skövde syftar till att skapa kunskap och förståelse för hur processer, kunskapsområden och samspel i team kan utveckla en för patienten och dennes sjukdom ändamålsenlig patientprocess med hög tillgänglighet och tydliga överlämningar som leder till god och säker personcentrerad omvårdnad.

Genom utbildningen diskuteras patientens ställning i cancervården, hur man kan stödja patientens lärande och hur patienten fungerar som medaktör i vården. Vidare ämnen behandlar barn som närstående, sexualitet och cancer, patientens rättigheter och ställning i vården samt screening, patienters rättigheter och delaktighet.

Sjuksköterskans roll i utbildningen har en minst lika stor betydelse, i vilken man går igenom dennes roll vid kliniska prövningar, hur man arbetar i team, hur sjuksköterskans arbete utförs vid tidig upptäckt av cancer och hur man ska arbeta med "min vårdplan".

Övriga mål i utbildningen är att deltagaren ska skapa sig förståelse för relevanta kommunikationsstrategier som säkerställer att patienter och anhöriga får information om vård och behandling, förståelse för patienters rättigheter samt möjlighet till delaktighet i vård och behandling genom hela vårdprocessen.

Deltagaren ska också kunna identifiera olika faser i cancerrelaterad rehabilitering, patienters psykosociala behov samt behov av palliativ vård samt redogöra för relevanta evidensbaserade och personcentrerade åtgärder eller interventioner.

Slutligen ska kunskap etableras beträffande kontaksjuksköterskans roll och funktion avseende kontinuitet genom vårdkedjan, samt argumentera för patienter och närståendes delaktighet i vård och behandling.

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland och ett av sex regionala centrum i Sverige.

Maria Brovall

Kontakt