Hållbart Arbetsliv i Skaraborg

Arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen är ett reellt hot mot både organisationer och individer. Utvecklingstakten tenderar att öka vilket bidrar till känslan av att leva under konstant tidspress, behov av att kunna göra flera saker samtidigt och att man måste skaffa sig nya kunskaper för att bibehålla konkurrenskraft, kvalitet och attraktivitet. Det innebär att vi genom att förbättra arbetsmiljön för anställda skapar möjligheter att bättre utnyttja de mänskliga resurserna på ett hållbart och hänsynsfullt sätt.

1 oktober hade projektet slutseminarium på Högskolan i Skövde. 

Inbjudan med program

Lidköpings kommun

Allmänt 

Öka ditt individuella välmående

Aktuella föreläsningar


Tidigare föreläsningar

Karlsborgs kommun

Allmänt 

Öka ditt individuella välmående

Aktuella föreläsningar


Tidigare föreläsningar

Götene kommun

Allmänt

Öka ditt individuella välmående

Aktuella föreläsningar


Tidigare föreläsningar

Hjo kommun

Allmänt

Öka ditt individuella välmående

Aktuella föreläsningar


Tidigare föreläsningar

Psykisk ohälsa vanligare i Västsverige

Med en tredjedel av alla sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa och en av de högsta utskrivningar av antidepressiva medel sticker Västsverige ut i ett nationellt perspektiv. I Skaraborg finns det skillnader mellan olika kommuner men den kvinnodominerade Vård- och omsorgssektorn är speciellt utsatt och det är där det största behovet av insatser finns. Arbetet som bedrivs inom Vård- och omsorgssektorn är mycket betydelsefullt och ansvarskrävande men också fysiskt och psykiskt påfrestande.

Högre krav och litet inflytande på kvinnodominerade arbetsplatser

Skillnaderna är tydliga i att kvinnor ofta har högre krav på sig men saknar proportionerligt inflytande samt att kvinnliga chefer normalt har fler underställda. Förutom sin höga andel kvinnor karaktäriseras också sektorn av att det finns litet eller inget inflytande över "inflödet" i organisationen. Det ställer i sin tur särskilda krav på att arbeta förebyggande och att ge både organisationen som helhet och ledningen verktyg och kunskap hur man skapar bra förutsättningar för att dels hantera en ökad arbetsbelastning och dels utveckla ett ledarskap som möter orsakerna till arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vidare behöver de anställda ha strategier och stöd som skapar de bästa förutsättningarna för att även kunna hantera dessa utmaningar på en individnivå - oavsett om man är chef eller medarbetare.

Projektet ska minska antalet sjukskrivningar

Projektets övergripande mål är att bidra till att minska sjukskrivningar i Vård- och omsorgssektorn genom att;

  • arbeta för att öka ledningens kompetens på området,
  • stärka arbetsgrupper och medarbetarskap,
  • förebygga stressproblematik och
  • främja välbefinnande,
  • samt på bred front förbättra kompetens och kunnande kring den här problematiken på organisationens alla nivåer.

Projektet riktar in sig på konkreta förebyggande åtgärder på Vård- och omsorgssektorn i fyra skaraborgska kommuner; Götene, Hjo, Lidköping och Karlsborg. Genom projektet byggs olika möjliga lösningar ihop till att kunna fungera som ett mer systematiskt och hållbart arbetsmiljöarbete. De planerade insatserna adresserar olika orsaker och ska eftersträva effekter på både kort och lång sikt.

Högskolan tillhandahåller kompetensutvecklingsinsatserna

Högskolan kommer genom sin forskning och utbildningsverksamhet utveckla och tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatserna. Både metoder och kunskap som projektet kommer använda sig av bygger på den senaste forskningen inom området. Ett flertal olika forskningsdiscipliner är involverade, bland annat kognitiv neurovetenskap, folkhälsovetenskap, socialpsykologi samt företagsekonomi med inriktning mot personal, organisation och ledarskap.

Identifiera insatser som kan implementeras i organisationerna

Efter att samtliga utbildningar avslutats och följts upp kommer vi att genomföra ett gemensamt arbete. Aktiviteterna inom detta handlar om att i samarbete med referensgrupp, deltagare och andra intressenter som exempelvis chefer och ledare från olika organisationer extrahera erfarenheter och kunskap kring vilka åtgärder som varit lyckade och vilka relevanta insatser som skulle kunna implementeras i någon av berörda organisationerna. Genom denna aktivitet blir projektet ett konkret bidrag till att öka implementering av goda exempel i projektet samt att befintliga strategier och handlingsplaner kan förbättras och att nya kan utvecklas.

Europeiska unionen - europeiska socialfonden

  

Götene kommun logotyp

 

Hjo kommun

 

Karlsborgs kommun logotyp

 

Lidköpings kommun logotyp

Utbildningsmaterial

Välbefinnande och tillämpad positiv psykologi
(oktober 2018, Ekman, K)

Om medarbetarskap
(oktober 2018, Andersson, T,
Pehrsson, T och Tengblad, S)

Ledarskap i Sverige och Skandinavien (april 2018, Tengblad, S)

Ledarskap och chefsarbete (april 2018, Tengblad, S)

Hållbara organisationer (april 2018, Eriksson, N)

Tillitsbaserad styrning (april 2018, Eriksson, N)

Stress med särskild inriktning mot arbetslivet (mars 2018, Sakari, S).

Facebook

Gruppen Hållbart Arbetsliv i Skaraborg på Facebook vänder sig till delaktiga i projektet.

Kontakt

Anna-Karin Metz
Projektledare
Institutionen för hälsa och lärande
anna-karin.metz@his.se
Telefon: 0500-448495

Projektet i korthet

Projektet pågår från den 1 mars 2017 till 31 oktober 2019 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Partners

Götene kommun, Hjo kommun, Karlsborgs kommun och Lidköpings kommun.

Medverkande forskare

Sakari Suominen, folkhälsovetenskap

Noomie Eriksson, företagsekonomi

Christer Thörnqvist, företagsekonomi

Kristoffer Ekman, kognitiv neurovetenskap

Sakari Kallio, kognitiv neurovetenkap

Karin Kronberg, socialpsykologi

Susanna Nordström, socialpsykologi