Virtual Health

Dagens sjukvård ställer både akademin och sjukvården inför nya utmaningar och en ny kravbild växer fram för hur människor tänker kring vård, omsorg och sin egen hälsa. En av de tematiska plattformarna i Skaraborgs Innovativa Miljöer 2020 arbetar för att lösa framtidens utmaningar inom sjukvården; Virtual Health inriktar sig mot hälsa och IT.

Samverkan skapar tillväxt

Projektet Skaraborgs Inovativa Miljöer 2020, som till stor del samfinansieras av EU-medel, går ut på att utveckla och testa två tematiska miljöer så att dessa i förlängningen blir en självklar del av den regionala utvecklingen även efter projektet avslutas. För att nå dit krävs att dessa miljöer är stimulerande och värdefulla både för akademin och för det omgivande samhället.

Högskolan i Skövde vill utveckla samarbetet mellan det omgivande samhället, företag, IT, vård och hälsa. Vi vill visa att tillväxt kan skapas genom att kombinera akademins kompetens och kunnande med samhällets behov. De tematiska miljöernas mål är att skapa starka regionala styrkeområden som främjar samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Att främja personers hälsa och välbefinnande

Sjukvårdens mål är att främja personers hälsa och välbefinnande. Vårdarens förhållningssätt och handlingar syftar till att främja hälsa genom att ge stöd för en hälsosam livsstil och välbefinnande, att förebygga sjukdom och ohälsa, lindra lidande och främja ett värdigt slut på livet. Hälsa handlar om att stödja patienter i att kunna leva ett meningsfullt liv där miljön och det sammanhang patienten finns beaktas. Befolkningen kommer ställa allt högre krav på delaktighet och samverkan inom både vård och omsorg. Högskolan, som ansvariga för utbildning på olika nivåer, är medvetna om denna utveckling.

Vårdmiljöer utifrån individens behov

Högskolans utbildning och forskning anpassas alltmer mot vård och vårdmiljöer som utgår från individens behov. Ett led i detta är att skapa innovativa och nytänkande hälsofrämjande IT-lösningar som kan användas både inom utbildning, vård och omsorg och av enskilda individer. Dessa lösningar skapas i en miljö, som också kan kallas arena, där företagens och samhällets behov möter den kunskap och kompetens i området som finns inom akademin. Det handlar om att identifiera befintliga arenor där detta kan ske men också om att skapa nya.

Testmiljöer omsätter teori till verklighet

Testmiljöer har en central funktion i de tematiska miljöerna på Högskolan i Skövde. Här genomför vi pilotprojekt tillsammans med företag och andra samhällsaktörer för att identifiera och lösa olika problem. Akademins kunskaper tas i anspråk för att skapa lösningar som svarar mot verkliga behov och utmaningar och applicera dessa i en reell kontext.

Lösningarna ska vara användbara för de deltagande företagen och verksamheterna men miljön, eller arenan, fungerar samtidigt som ett exempel för andra externa aktörer på hur akademisk kompetens kan nyttjas för att möta dagens och framtidens utmaningar med den utveckling av kunskap som sker på Högskolan.

Nyttiggörandet sker när erfarenheter från demonstratormiljöer omsätts till verklighet genom praktiska lösningar i olika verksamheter i samhället och leder på sikt till en hållbar tillväxt.

Skaraborgs Innovativa Miljöer finansieras av:

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden


Högskolan i Skövde Logga  Logotype Skaraborgs kommunalförbundLogotype Västra Götalandsregionen  

Bild på sjuksköterska med ett headset på sig.