• Alla (980)
 • Program (65)
 • Kurser (1000)
 • Personal (520)
 • Filer (995)
 • Experimentell molekylärbiologi A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  På kursen lär man sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras.

 • Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 16

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

 • Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på avancerad nivå.

 • Farmakologi I G2F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Finansiella marknader och institutioner G1F Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 18

  Den här kursen ger dig en översikt över hur det nationella och internationella finanssystemet är uppbyggt och fungerar.

 • Flervariabelanalys G1F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Matematisk analys, A52, 5p. Den ger allmänna kunskaper i linjär algebra och matematisk analys i flera variabler.

 • Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs studerar man olika metoder som används inom forskningen i kognitiv neurovetenskap.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen omfattar ämnesområdena vetenskapsteori, forskningsetik, litteratursökning, epidemiologi, kvalitativ/kvantitativ metodik samt hur man skriver en projektplan och vetenskapliga artiklar.

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.36, Fristående kurs, 100%, ht 18

  Examensarbetet ger dig möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande samt träna dig att självständigt formulera och lösa problem av produktutvecklingskaraktär.

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 75%, vt 16

  Examensarbetet ger dig möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande samt träna dig att självständigt formulera och lösa problem av produktutvecklingskaraktär.

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Kursen består av studier kring hälsopromotiva teorier som kan användas inom hälsopromotion för att förebygga optimal nutrition och fysisk aktivitet.

 • Grundläggande hälsopsykologi G1N Start v.18, Programkurs, 100%, vt 17

  Introduktion till hälsopsykologi. I kursen undersöks psykologins bidrag till studiet och förståelsen av hälsa. Kursen inleds med en historik över hur vi förestä

 • Grundläggande kemi G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen ger en översikt i kemi, vilket kommer att ligga till grund för kommande kurser i kemi och biologi.

 • Grundläggande underhållsteknik och driftsäkerhet G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder inom tillverkningsindustrin.

 • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Start v.36/04, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  Kursen ger dig kunskaper för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

 • Hållbar produktutveckling och materialval G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen är inriktad mot att ge fördjupade kunskaper i aktuella miljöproblem ur ett tekniskt perspektiv.

 • Hälsofrämjande arbete inom förskolan G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna kurs tar upp vad hälsa kan innebära för ett förskolebarn men också vanliga hälsoproblem och sjukdomar hos dem och deras familjer. Smittspridning och förbygande hygienarbete beaktas.

 • Hälsofrämjande omvårdnad inom skolhälsovård/elevhälsa A1N Start v.12, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18

  Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar.

 • Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre II A1F Start v.21, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Kursen behandlar distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad avseende vuxna och äldre. Omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre tillämpas

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Öppna system A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Inom kursen kommer olika aspekter av öppna system att behandlas såsom öppna standarder, öppen källkod, öppna data, öppen hårdvara och öppen praktik.

 • Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Start v.38, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom grunderna för undersökningsmetodik och systematiska hälsobedömningar av vanligt förekommande ti

 • Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Examensarbete i omvårdnad G2E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

 • Examensarbete i pedagogik A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens innehåll utgörs av forskning om och i pedagogiskt yrkesutövande och består av genomförande av ett examensarbete i en magisterutbildning i pedagogik.

 • Examensarbete i pedagogik G2E Start v.35, Fristående kurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.51, Programkurs, 100%, ht 18

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen u

 • Examensarbete inom omvårdnad med inriktning mot skolhälsovård A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad som riktas mot skolsköterskans yrkesområde.

 • Experimentell biomedicin A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Experimentell molekylärbiologi A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  På kursen lär man sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras.

 • Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 16

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

 • Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på avancerad nivå.

 • Farmakologi I G2F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Finansiella marknader och institutioner G1F Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 18

  Den här kursen ger dig en översikt över hur det nationella och internationella finanssystemet är uppbyggt och fungerar.

 • Flervariabelanalys G1F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Matematisk analys, A52, 5p. Den ger allmänna kunskaper i linjär algebra och matematisk analys i flera variabler.

 • Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs studerar man olika metoder som används inom forskningen i kognitiv neurovetenskap.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen omfattar ämnesområdena vetenskapsteori, forskningsetik, litteratursökning, epidemiologi, kvalitativ/kvantitativ metodik samt hur man skriver en projektplan och vetenskapliga artiklar.

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.36, Fristående kurs, 100%, ht 18

  Examensarbetet ger dig möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande samt träna dig att självständigt formulera och lösa problem av produktutvecklingskaraktär.

 • Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 75%, vt 16

  Examensarbetet ger dig möjlighet att utveckla ditt kritiska tänkande samt träna dig att självständigt formulera och lösa problem av produktutvecklingskaraktär.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö