Funktionsnedsättning och högskolestudier

Studenter som har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö. Kontakta samordnaren för att diskutera dina behov av särskilt pedagogiskt stöd i studiesituationen.

Vad innebär stöd för funktionsnedsättning?

Studenter som har en funktionsnedsättning ska kunna studera på så lika villkor som möjligt. Stödet ska kompensera för svårigheter i studiesituationen. Stödet ska främst ses som en hjälp till självhjälp. Många stödformer syftar till att ge verktyg och möjligheter att utveckla dina förmågor - med målet att du ska bli så självständig och framgångsrik som möjligt i dina studier.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom har du inte rätt att få stöd för funktionsnedsättning. I sådant fall kan du höra dig för med din institution om möjligheten att få stöd utifrån dina behov.

Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. (Diskrimineringslagen, 2008:567)

När ska jag ansöka om stöd?

Om du behöver anpassningar som tar tid att förbereda ska du skicka in din ansökan om stöd när du söker till utbildningen. I annat fall ansöker du om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildning vid Högskolan i Skövde. Handläggningstiden för en ansökan kan vara upp till 4 veckor så ansök i god tid innan du behöver stödet.

Du kan boka ett personligt möte, där du får svar på alla dina funderingar kring studierna, får en campustur i lugn och ro och får koll på vad som gäller. Boka tid genom att mejla virpi.westin@his.se 

Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd

Ansökan gör du via systemet Nais. Till ansökan behöver du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren om du av någon anledning inte har möjlighet att göra din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd i det digitala systemet Nais.

När din ansökan är mottagen blir du kontaktad av vår samordnare för att boka ett personligt möte. Önskar du hellre boka ett möte först och skicka in ansökan efteråt går det också bra, skicka då ett mail till virpi.westin@his.se

Gör din ansökan genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.

Efter ansökan görs en prövning av ett särskilt pedagogiskt stöd. Prövningen leder fram till ett beviljande eller ett avslag. Ett beviljande innehåller beslut om stödåtgärder och/eller rekommendationer om olika stödåtgärder för anpassning av din studiesituation. Allt stöd är individuellt anpassat. Beviljandet gäller för en bestämd tidsperiod. Ett avslag motiveras skriftligt.

En beskrivning av olika pedagogiska stödåtgärder finns här.

Överklagan av beslut

Beslut som strider mot diskrimineringsförbudet i 1 kap. 4 § 3 i Diskrimineringslagen (2008:576) kan överklagas. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du skriver under överklagandet och anger din adress, telefonnummer samt e-postadress. 

Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men ska lämnas eller sändas in till Högskolan i Skövde:

Högskolan i Skövde, 
541 28 Skövde

E-post: registrator@his.se

Bild från introduktionen 2013

Kommunikation via e-post är en offentlig handling. Skicka inte känsliga uppgifter som till exempel intyg om funktionsnedsättning via mejl.

 

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Läs mer

Riktlinjer 

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Porträttbild Virpi Westin